Διακήρυξη Καθαρισμού γραφείων και κτιρίων Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 5χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 190 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των γραφείων και κτιρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για έξι (6) μήνες από την ακριβή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. (download)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # € 52.419,35 # (Πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πεντε λεπτά) πλέον ΦΠΑ 24% # € 12.580,65 # (Δώδεκα χιλιάδες, πεντακόσια οδγόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) ήτοι τελικής – συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # € 65.000,00 # (Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ιερά Οδός 75 & 86, 118 55 Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, κατ’ αποκλειστικότητα:

(α) οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄96)
και
(β) οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (Κοιν.Σ.Επ.) της περίπτωσης α΄της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 (Α΄ 216), όπως αυτός ισχύει, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας (Άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης).

[Οι ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31.10.2016)]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo