ΚοινΣΕπ Ελαία Γή Οργάνωση Παραγωγών στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 5χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 190 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 24026/290452/29-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, και συνήλθε σε συνεδρίαση στις 31/01/2018 έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της µε αριθµ. Πρωτ. 1342/18131/23-01-2018.

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Π.∆. 36/1986 (ΦΕΚ 12/Α΄/1986) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης οµάδων παραγωγών και ενώσεων οµάδων παραγωγών», όπως ισχύει.
  2. Τα διατηρούµενα σε ισχύ άρθρα 6,7,8 και 9 του Π.∆. 614/1981 (ΦΕΚ 155/Α/1981) «Περί αναγνωρίσεων Οµάδων παραγωγών και Ενώσεων αυτών».
  3. Τον Καν. (ΕΕ)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου « για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθµ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου»
  4. Την Υπουργική Απόφαση 397/18235/2017 (Β’ 601) «Αρµόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Οµάδων Παραγωγών (Οµ. Π.) όπως ισχύει.
  5. Την µε αριθ. 1230/17130/23-01-2018 αίτηση της «ΕΛΑΙΑ ΓΗ ΚΟΙΝΣΕΠ»
  6. Την τεχνική έκθεση της εισηγήτριας

ΑποφασίζουµεΤην αναγνώριση της KΟΙΝΣΕΠ «ΕΛΑΙΑ ΓΗ» µε έδρα την Τοπική Κοινότητα Κοµποτάδων , του ∆ήµου Λαµιέων της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως Οργάνωση Παραγωγών στον τοµέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, διότι πληροί τις απαιτήσεις του ΚΑΝ 1308/2013 και της Υπουργικής Απόφασης 397/18235/2017 (Β’ 601) µε τις ισχύουσες τροποποιήσεις της.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΡΙΖΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
2. ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 02/02/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 1935/26697
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo