Απαραίτητα χαρτιά στη ΔΟΥ

Τα απαραίτητα χαρτιά που κατατίθενται στη ΔΟΥ είναι:

  • Έναρξη/Μεταβολής εργασιών Μη φυσικού Προσώπου Μ3
  • Δήλωση στοιχείων φορολογουμένου Μ7
  • Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου Μ8 (σε περίπτωση που συμμετέχουν στην Κοιν.Σ.Επ. νομικά πρόσωπα)
  • Πρακτικό σύστασης της πρώτης Διοικούσας επιτροπής
  • Έγκυρο και θεωρημένο καταστατικό
  • Βεβαίωση εγγραφής του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας
  • Μισθωτήριο παραχώρησης του χώρου της έδρας της επιχείρησης
  • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων μελών διοικούσας επιτροπής