Subscribe: FaceBook Twitter

ΔΙΚΤΥΟ - Κοιν.Σ.Επ. | Η Μοναδική ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας - από τον Δεκέμβρη του 2012 σας βοηθούμε στα πρώτα σας βήματα και όποτε μας χρειάζεστε! Με την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων και εθελοντών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα | Επικοινωνία


imagesΜε τον ν.4019/2011 θεσπίστηκαν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) ως αστικοί συνεταιρισµοί µε κοινωνικό σκοπό και εµπορική ιδιότητα. Κατά τις διατάξεις του ίδιου νόµου, οι ΚΟΙΝΣΕΠ µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε αντισυµβαλλοµένους το ∆ηµόσιο ή τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυµβαλλοµένων, τηρουµένων, κατά τα λοιπά, των αναφεροµένων στο άρθρο 100 του ν.3852/2010.

Από αυτεπάγγελτη έρευνα του Γραφείου ΓΕ∆∆ (στον ιστότοπο «∆ιαύγεια») ή από διερεύνηση καταγγελιών, διαπιστώθηκε ότι µεγάλος αριθµός ∆ήµων ή άλλων φορέων έχει υπογράψει συµβάσεις µε ΚΟΙΝΣΕΠ ή έχουν ληφθεί αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων για την υπογραφή τέτοιων συµβάσεων. Οι συµβάσεις αυτές φέρουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

α. Επιγράφονται ως «προγραµµατικές»,

β. Έχουν υπογραφεί απευθείας µε την ΚΟΙΝΣΕΠ, χωρίς να έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία,

γ. Έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Επί του θέµατος έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την 557/2014 Απόφαση του VI Τµήµατος και την 2007/2014 Απόφαση του Τµήµατος Μείζονος Επταµελούς Σύνθεσης. Σύµφωνα µε τις Αποφάσεις αυτές, κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Μεταµόρφωσης και µιας ΚΟΙΝΣΕΠ µε αντικείµενο την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου, συνολικού ποσού 673.406,55 ευρώ. Στο σκεπτικό των Αποφάσεων αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Η παρεχόµενη από το νόµο δυνατότητα της συνεργασίας µεταξύ των ΟΤΑ και των ΚΟΙΝΣΕΠ, υπό τη νοµική µορφή των προγραµµατικών συµβάσεων, η οποία θεσπίστηκε λόγω της αναγνώρισης της ιδιαίτερης φύσης των επιχειρήσεων αυτών ως προς τους κοινωνικούς σκοπούς τους οποίους επιδιώκουν, πρέπει να ενεργοποιείται, τηρουµένων, κατά τα λοιπά, τόσο των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται από το νόµο για τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων όσο και των κανόνων που σχετίζονται µε την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών.

β. Η ελεγχόµενη σύµβαση δεν συνιστά γνήσια προγραµµατική σύµβαση του άρθρου 100 του ν.38520/2010 δεδοµένου ότι συνάπτεται µεταξύ δύο µερών που δεν εκκινούν από κοινή αφετηρία για την επίτευξη δηµόσιου σκοπού. Εποµένως, στη συγκεκριµένη περίπτωση, η σύµβαση συνάπτεται από επαχθή αιτία µεταξύ µιας αναθέτουσας αρχής, κατά την έννοια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός ιδιώτη και έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών. Άλλωστε, το ότι ο νόµος εντάσσει τις ΚΟΙΝΣΕΠ στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας, δεδοµένου ότι δεν έχουν ως πρωταρχικό σκοπό το κέρδος, δεν σηµαίνει ότι τις εξαιρεί, ούτε και θα µπορούσε άλλωστε, από τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων.

γ. Η επίδικη σύµβαση συνιστά, κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/18, σύµβαση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου, και συνεπώς έπρεπε, κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 209 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, για την επιλογή του παρέχοντος τις υπηρεσίες αυτές να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη ανταγωνισµού µεταξύ όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό στην ελεύθερη αγορά, συµπεριλαµβανοµένων και των ΚΟΙΝΣΕΠ.

Όλες οι εντοπισθείσες συµβάσεις ή οι αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων για τη σύναψη τέτοιων συµβάσεων που περιήλθαν σε γνώση του Γραφείου µας διαβιβάσθηκαν στον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µε την επισήµανση ότι:

•το φαινόµενο είναι γενικευµένο και αφορά πιθανόν πολύ περισσότερες περιπτώσεις από τις γνωστές στην Υπηρεσία µας,
•από τις απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών κλπ σε ΚΟΙΝΣΕΠ παραβιάζεται, κατά τα ανωτέρω, η ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί ανταγωνισµού και η εθνική τοιαύτη περί δηµοσίων συµβάσεων,
•από τον αποκλεισµό, τοιουτοτρόπως, του ελευθέρου ανταγωνισµού είναι λίαν πιθανόν να εµποδίζεται η προσφορά χαµηλότερου τιµήµατος και να βλάπτονται συνεπώς τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου,

τινές συµβάσεις µε ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν εγκριθεί κατά τον προσυµβατικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σχετικά εντάλµατα έχουν θεωρηθεί, σε πιθανή δυσαρµονία µε την 2007/2014 Απόφαση του Τµήµατος Μείζονος Επταµελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo 

loading...

Comments

comments

© 2016 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. · Subscribe: RSS Twitter · WordPress Theme designed by Theme Junkie
Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. More Info | Close
Close

Subscribe to our mailing list

* indicates required


Η ενημερωτική πύλη KoinSEp.Org στο πλαίσιο ανάπτυξης της δράσης της στην στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα που πιστά υπηρετεί εδώ και πάνω από 3 χρόνια δημιουργεί στο κέντρο της Αθήνας μια Θερμοκοιτίδα ανάπτυξης της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον για ένταξη στην δομή αυτή συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

imgimagesΕίναι σε πλήρη λειτουργία πλέον ο πρώτος και μοναδικός κατάλογος αφιερωμένος στην παρουσίαση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του νόμου 4019/11 και φιλοξενούμε πάνω από 200 ΚοινΣΕπ με τις δράσεις τους και τις πληροφορίες επικοινωνίας από όλη την Ελλάδα. Μέσα από το περιβάλλον αυτό μπορείτε να πλοηγηθείτε εύκολα και να βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε σε όλη την Ελλάδα, οι τρόποι αναζήτησης είναι πολλοί. Η δική σου ΚοινΣΕπ είναι μέσα; enter

images

Monthly Stats 2012 - 2016