Μέτρηση του Κοινωνικού Αντικτύπου των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Αυτή η εργασία δημοσιεύεται υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι απόψεις που εκφράζονται και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται εδώ δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις του Οργανισμού ή των κυβερνήσεων των χωρών-μελών…
Πότε πρέπει να καταβάλει ο εργοδότης πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετη εργασία

Πρόσθετη αμοιβή οφείλει να καταβάλει ο εργοδότης, αν ζητήσει από τον εργαζόμενο πρόσθετη – πέρα από τη συμφωνημένη και μη συναφή, με βάση την επαγγελματική ειδικότητα – εργασία του μισθωτού εντός ωραρίου. Αυτό απαντά το υπουργείο Εργασίας σε ερώτημα που…
ΚοιΣΠΕ Ρεθύμνου: Εκδήλωση με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Ψυχική Υγεία»

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2716/99 του Υπουργείου Υγείας και είναι Ν.Π.Ι.Δ. με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους. Αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και…
Παραχώρηση Δημόσιας κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μπορεί να παραχωρούν με απόφαση του διοικητικού τους οργάνου τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την ενίσχυση δραστηριοτήτων…
Οι μεταβολές που επέφερε ο νέος νόμος στην διαδικασία υποβολών στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Υποχρεωτική πλέον η ηλεκτρονική καταχώρηση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την…
Το δημοτικό τέλος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ανάλυση)

Η αρχική επιβολή του τέλους έγινε με τον Ν 339/5-6-1976 (περ. β, παρ. 1, άρθρο 1), ως ποσοστό 5% «επί του ποσού εκάστου λογαριασμού εκδιδόμενου υπό των ξενοδοχείων ύπνου των υπό α΄ τάξεως και άνω, ως και των ανηκόντων εις τας αυτάς…
Παντοπωλεία με προϊόντα συνεταιρισμών και τοπικών παραγωγών από τον ΘΕΣγάλα

Στη δημιουργία παντοπωλείων με προϊόντα συνεταιρισμών και τοπικών παραγωγών με την επωνυμία «ΘΕΣγάλα συν» προχωρά ο συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα. Τα νέα καταστήματα-παντοπωλεία, τα οποία θα βρίσκονται, σε πρώτη φάση, παραπλεύρως των ήδη υπαρχόντων σημείων πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων, θα διαθέτουν τρόφιμα, συσκευασμένα…