FaceBook Twitter

ΔΙΚΤΥΟ - Κοιν.Σ.Επ. | Η Μοναδική ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας - από τον Δεκέμβρη του 2012 σας βοηθούμε στα πρώτα σας βήματα και όποτε μας χρειάζεστε! Με την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων και εθελοντών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα | Επικοινωνία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 4χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 50 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ

Η ιστοσελίδα μας είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένης δομής για συνεργασία στην προώθηση την στήριξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα με την αναγνωρισιμότητα και την υποστήριξη που έχει προσφέρει από το 2012 στον χώρο. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ.

imagesΑριθμ. 11886/514/15.3.2016 Αναβίωση των Κοιν.Σ.Επ. που διαγράφησαν αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 και τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 της Υ.Α. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β΄/09−02−2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2.9621/οικ. 4.1200 Υ.Α. (ΦΕΚ 1360/Β΄/25/4/2012)

(Αναβίωση των Κοιν.Σ.Επ. που διαγράφησαν αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 και τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 της Υ.Α. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β΄/09−02−2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2.9621/οικ. 4.1200 Υ.Α. (ΦΕΚ 1360/Β΄/25/4/2012))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 11886/514

(ΦΕΚ Β’ 842/30-03-2016)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 141/Α΄/29−08−2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Των άρθρων 54 και 90 του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−04−2005).

3. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ. Α΄/27−01−2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Της υπ’ αριθμ. Υ56/21−10−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ Β΄ 2281/22−10−2015).

6. Του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 17.

7. Της με αρ. 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 221/Β΄/9/2/2012) «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/ Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας για την έκδοση της παρούσας.

Β. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.), που συστάθηκαν βάσει του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/ Α΄) και διαγράφηκαν αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 και στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 της Υ.Α. 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 (ΦΕΚ 221/Β΄/09−02−2012) «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200/11.4.2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1360/ Β΄/25/4/2012), δύνανται να αναβιώσουν, εφόσον καταθέσουν σχετικό αίτημα εντός ενενήντα 90 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Η αίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος ασκείται με την κατάθεση Αίτησης Αναβίωσης στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) και οφείλει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει την αναβίωση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και ορίζει τη Διοικούσα Επιτροπή καθώς και τα οριζόμενα στην με αρ. 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 221/Β΄/9/2/2012) προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την οριστική εγγραφή.

3. Το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 εκδίδει βεβαίωση αναβίωσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, διατηρώντας τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Α.Μ.Κ.Ε.) που είχε πριν την αυτοδίκαιη διαγραφή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

πηγή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!

loading...

Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo 

Comments

comments

© 5727 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. · Subscribe: RSS Twitter · WordPress Theme designed by Theme Junkie
Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. More Info | Close
Close

Σας βοηθούμε στην σύσταση της ΚοινΣεπ σας δείτε εδώ!

καλέστε για ενημέρωση σε ένα από τα τηλέφωνα εδώ 69310.25400 - wind / 6956.6956.66 - vodafone
η στείλτε μήνυμα από εδώ για κάθε σας απορία η ανάγκη βοήθειας στην σύσταση της ΚοινΣΕπ σας

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

images

Monthly Stats 2012 - 2017