Subscribe: FaceBook Twitter

ΔΙΚΤΥΟ - Κοιν.Σ.Επ. | Η Μοναδική ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας - από τον Δεκέμβρη του 2012 σας βοηθούμε στα πρώτα σας βήματα και όποτε μας χρειάζεστε! Με την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων και εθελοντών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα | Επικοινωνία


imagesΑριθμ. 11886/514/15.3.2016 Αναβίωση των Κοιν.Σ.Επ. που διαγράφησαν αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 και τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 της Υ.Α. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β΄/09−02−2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2.9621/οικ. 4.1200 Υ.Α. (ΦΕΚ 1360/Β΄/25/4/2012)

(Αναβίωση των Κοιν.Σ.Επ. που διαγράφησαν αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 και τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 της Υ.Α. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β΄/09−02−2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2.9621/οικ. 4.1200 Υ.Α. (ΦΕΚ 1360/Β΄/25/4/2012))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 11886/514

(ΦΕΚ Β’ 842/30-03-2016)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 141/Α΄/29−08−2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Των άρθρων 54 και 90 του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−04−2005).

3. Του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ. Α΄/27−01−2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Της υπ’ αριθμ. Υ56/21−10−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ Β΄ 2281/22−10−2015).

6. Του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 17.

7. Της με αρ. 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 221/Β΄/9/2/2012) «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/ Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας για την έκδοση της παρούσας.

Β. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.), που συστάθηκαν βάσει του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/ Α΄) και διαγράφηκαν αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 και στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 της Υ.Α. 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 (ΦΕΚ 221/Β΄/09−02−2012) «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200/11.4.2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1360/ Β΄/25/4/2012), δύνανται να αναβιώσουν, εφόσον καταθέσουν σχετικό αίτημα εντός ενενήντα 90 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Η αίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος ασκείται με την κατάθεση Αίτησης Αναβίωσης στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) και οφείλει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει την αναβίωση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και ορίζει τη Διοικούσα Επιτροπή καθώς και τα οριζόμενα στην με αρ. 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 221/Β΄/9/2/2012) προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την οριστική εγγραφή.

3. Το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 εκδίδει βεβαίωση αναβίωσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, διατηρώντας τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Α.Μ.Κ.Ε.) που είχε πριν την αυτοδίκαιη διαγραφή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

πηγή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Τα άρθρα μας με αυτή την ένδειξη (L)* είναι στα πλαίσια του Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα μας με χρήσιμα άρθρα για όλους τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες και όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια συλλογή χρήσιμων άρθρων από εξειδικευμένες σελίδες. Και όλα τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε αυτή την κατηγορία https://goo.gl/j0nWfo 

loading...

Comments

comments

© 2016 ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. · Subscribe: RSS Twitter · WordPress Theme designed by Theme Junkie
Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. More Info | Close
Close

Subscribe to our mailing list

* indicates required


Η ενημερωτική πύλη KoinSEp.Org στο πλαίσιο ανάπτυξης της δράσης της στην στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα που πιστά υπηρετεί εδώ και πάνω από 3 χρόνια δημιουργεί στο κέντρο της Αθήνας μια Θερμοκοιτίδα ανάπτυξης της Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον για ένταξη στην δομή αυτή συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

imgimagesΕίναι σε πλήρη λειτουργία πλέον ο πρώτος και μοναδικός κατάλογος αφιερωμένος στην παρουσίαση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του νόμου 4019/11 και φιλοξενούμε πάνω από 200 ΚοινΣΕπ με τις δράσεις τους και τις πληροφορίες επικοινωνίας από όλη την Ελλάδα. Μέσα από το περιβάλλον αυτό μπορείτε να πλοηγηθείτε εύκολα και να βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε σε όλη την Ελλάδα, οι τρόποι αναζήτησης είναι πολλοί. Η δική σου ΚοινΣΕπ είναι μέσα; enter

images

Monthly Stats 2012 - 2016