Έναρξη Υλοποίησης της Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Όταν είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε την επιχείρηση που σχεδιάσαμε (όταν, δηλαδή, ο σχεδιασμός έχει απαντήσει σαφώς στην σκοπιμότητα της επιχειρηματικής προσπάθειας), αυτό που μένει είναι να ξεκινήσει η υλοποίηση της…

 • Βασικές προϋποθέσεις:
 • Η επιλογή νομικού συμβούλου (όπου απαιτείται)
 • Η επιλογή της μορφής της επιχείρησης (ατομική, Ο.Ε.,…)
 • Η έναρξη ίδρυσης της επιχείρησης (εφορία)
 • Η επιλογή λογιστή
 • Η επιλογή τράπεζας
 • Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
 • Εφόσον απαιτείται, η έναρξη των διαδικασιών για την σύναψη δανείου
 • Το άνοιγμα γραμμών πίστωσης
 • Η επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας
 • 8 + 1 βήματα για να χτίσετε τη δική σας επιχείρηση:
 • ΒΗΜΑ 1Ο: Αναζητήστε κατ’ αρχάς χώρο εγκατάστασης της επιχείρησης, καθώς είναι απαραίτητο να είναι γνωστός και εξασφαλισμένος πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
 • ΒΗΜΑ 2Ο: Σειρά έχουν τα νομικά θέματα και συγκεκριμένα η νομική μορφή που θα έχει η επιχείρηση. Για τα μεν φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν απαιτούνται ιδιαίτερες νομικές διαδικασίες ίδρυσης. Αντίθετα για τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) απαιτούνται διαδικασίες και ενέργειες, όπως η συμβουλή ειδικού νομικού ή και οικονομικού συμβούλου, η κατάθεση του καταστατικού της εταιρίας στο Πρωτοδικείο (οι ΕΠΕ και οι ΑΕ ακολουθούν άλλη πορεία), η δημοσιοποίηση του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή στον τοπικό Τύπο (για τις ΕΠΕ μόνο).
 • ΒΗΜΑ 3Ο: Αφού ολοκληρωθούν τα νομικά, έρχεται το θέμα του Επιμελητηρίου, καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων ίδρυσης επιχείρησης είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο. Εκεί γίνεται αναγγελία έναρξης, προεγγραφή και εκδίδεται βεβαίωση δικαιώματος χρήσης επωνυμίας και κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου της επιχείρησης. Οριστική εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο γίνεται για τις ατομικές επιχειρήσεις εντός δύο μηνών από την έναρξη των εργασιών και για τα νομικά πρόσωπα εντός δύο μηνών από τη σύσταση τους.
 • ΒΗΜΑ 4Ο: Είναι η εγγραφή στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τη φύση του αντικείμενου της.
 • ΒΗΜΑ 5Ο: Οι επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα υποχρεούνται, στην πλειονότητα τους, να έχουν τεχνική άδεια εγκατάστασης και στη συνέχεια, τεχνική άδεια λειτουργίας. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι εργασίες εγκατάστασης της επιχείρησης (2-6 μήνες ή 2 χρόνια όταν υπάρχουν κτιριακά) και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, αντικαθίστανται από την άδεια λειτουργίας η οποία είναι αορίστου χρόνου. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται για αυτές περιλαμβάνονται μελέτες και άδεις που εκδίδονται από άλλες αρχές (οικοδομικές, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωροθέτησης), για τις οποίες απαιτείται χρόνος και επιπλέον ενέργειες για την έκδοση τους.
 • ΒΗΜΑ 6Ο: Ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών υποχρεούνται να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Άλλες πάλι επιχειρήσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες υποχρεούνται σε έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας (ανεξάρτητα από την τεχνική άδεια λειτουργίας). Η πλειονότητα των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος και των ειδικών αδειών λειτουργίας, εκδίδεται από τις αρμόδιες για αυτή την δραστηριότητα διευθύνσεις των κατά τόπους νομαρχιών.
 • ΒΗΜΑ 7Ο: Είναι η δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην αρμόδια ΔΥΟ, από όπου ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας λαμβάνει τον ΑΦΜ του και θεωρεί τα βιβλία και τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο.
 • ΒΗΜΑ 8Ο: Αφού έχουν γίνει όλα αυτά, έρχεται η σειρά του προσωπικού που θα στελεχώσει την επιχείρηση. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει δήλωση και κάρτα πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνει στο κατάστημα του τοπικού ΟΑΕΔ και στη συνέχεια, κατάσταση προσωπικού στα κατά τόπους γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας. Τέλος, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τους εργαζόμενους στον ασφαλιστικό τους φορέα, που κατά κανόνα είναι τα κατά τόπους ΙΚΑ.
 • ΒΗΜΑ 9Ο: Ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες δραστηριότητες μιας επιχείρησης ή επαγγελματικής δραστηριότητας, μπορεί να απαιτούνται και άλλες κατά περίπτωση ενέργειες κατά τη διαδικασία της ίδρυσης της. Να ζητηθεί για παράδειγμα, κατοχύρωση εμπορικού σήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την παραγωγή. Για την εμπορία ορισμένων προϊόντων είναι απαραίτητο το σήμα καταλληλότητας CE. Επίσης μπορεί να είναι επιθυμητή η κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικού σχεδιασμού ή πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α. …κάποια ακόμα πρώτα βήματα:
 • Να εκδώσετε εταιρικές κάρτες
 • Να προβείτε σε συνεργασίες με προμηθευτές
 • Να προμηθευτείτε έπιπλα και εξοπλισμό
 • Να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων

Online Φροντιστήριο