Πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για την ένταξη ευπαθών ομάδων στην κοινωνία και την οικονομία μέσω της συμμετοχής σε μια ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία και την οικονομία μέσω της συμμετοχής σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι ένα κρίσιμο βήμα για την επίτευξη αυτού του ευγενούς στόχου. Ακολουθεί ένα δείγμα επιχειρηματικού σχεδίου που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε:

Επιχειρησιακό Σχέδιο Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Περίληψη των κυριότερων σημείων:

Επωνυμία επιχείρησης: InclusiCoop

Δήλωση αποστολής: Ενδυνάμωση ευάλωτων ατόμων και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων παρέχοντας ευκαιρίες για κοινωνική και οικονομική ένταξη μέσω ενός μοντέλου συνεταιριστικής επιχείρησης.

Όραμα: Μια κοινωνία όπου κάθε άτομο, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του, μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να συνεισφέρει στην οικονομία.

Πίνακας περιεχομένων:

 1. Εισαγωγή
  • Ιστορικό και Σκεπτικό
  • Στόχοι
  • Νομική δομή
 2. Ανάλυση Αγοράς
  • Ανάγκες και τάσεις της αγοράς
  • Στοχευμένο κοινό
  • Ανταγωνιστική Ανάλυση
 3. Συνεταιριστική Δομή
  • Μοντέλο μέλους
  • Διακυβέρνηση και Λήψη Αποφάσεων
  • Διανομή κερδών
 4. Προϊόντα και υπηρεσίες
  • Περιγραφή
  • Μοναδική πρόταση πώλησης (USP)
  • Στρατηγική τιμολόγησης
 5. Μάρκετινγκ και Προώθηση
  • Branding και Positioning
  • Στρατηγική μάρκετινγκ
  • Κανάλια Πωλήσεων
 6. Λειτουργικό Σχέδιο
  • Τοποθεσία και εγκαταστάσεις
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Δομή και ρόλοι της ομάδας
 7. Οικονομικό σχέδιο
  • Κόστος εκκίνησης
  • Προβολές εσόδων
  • Πηγές Χρηματοδότησης
  • Προϋπολογισμός και δημοσιονομικοί έλεγχοι
 8. Εκτίμηση Επιπτώσεων
  • Μετρήσεις κοινωνικού αντίκτυπου
  • Μετρήσεις οικονομικού αντίκτυπου
  • Βιωσιμότητα και Ανάπτυξη
 9. Διαχείριση κινδύνου
  • Προσδιορισμός Κινδύνων
  • Στρατηγικές Μετριασμού
 10. Χρονοδιάγραμμα
  • Ορόσημα και Χρονοδιάγραμμα
 11. Παραρτήματα
  • Οικονομικές Προβολές
  • Βιογραφικά Βασικών Μελών Ομάδας
  • Νόμιμα έγγραφα

1. Εισαγωγή:

Ιστορικό και αιτιολογία:

Το InclusiCoop ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει τα πιεστικά ζητήματα κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες, πρώην έγκλειστα άτομα και περιθωριοποιημένες κοινότητες. Με τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της συλλογικής δράσης για να παρέχουμε βιώσιμη απασχόληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και μια υποστηρικτική κοινότητα.

Στόχοι:

 • Διευκόλυνση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων στο εργατικό δυναμικό και την οικονομία.
 • Δημιουργήστε μια βιώσιμη επιχείρηση που παράγει κέρδη ενώ υπηρετεί μια κοινωνική αποστολή.
 • Ενθαρρύνετε την αίσθηση της ιδιοκτησίας, του ανήκειν και της ενδυνάμωσης μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού.

Νομική δομή:

Η InclusiCoop θα λειτουργεί ως συνεταιριστική εταιρεία, όπου τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και μοιράζονται τα κέρδη.

2. Ανάλυση αγοράς:

Ανάγκες και τάσεις της αγοράς:

 • Αυξανόμενη ζήτηση για κοινωνικά υπεύθυνες και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρήσεις.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη του διαφορετικού και χωρίς αποκλεισμούς εργατικού δυναμικού.
 • Κυβερνητικά κίνητρα και πολιτικές που προάγουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη.

Στοχευμένο κοινό:

 • Τοπικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν το εργατικό τους δυναμικό.
 • Κοινωνικά συνειδητοποιημένοι καταναλωτές που υποστηρίζουν επιχειρήσεις χωρίς αποκλεισμούς.
 • Οι κρατικοί φορείς και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί επικεντρώθηκαν στην κοινωνική ένταξη.

Ανάλυση Ανταγωνισμού:

Προσδιορίστε και αναλύστε υπάρχοντες κοινωνικούς συνεταιρισμούς και ανταγωνιστές στην περιοχή. Αξιολογήστε τα δυνατά τους σημεία, τις αδυναμίες και τη θέση τους στην αγορά.

3. Συνεταιριστική Δομή:

Μοντέλο μέλους:

 • Ανοιχτή ιδιότητα μέλους σε ευάλωτες ομάδες και συμμάχους.
 • Ίσα δικαιώματα ψήφου για όλα τα μέλη.
 • Συνδρομές και απαιτήσεις μέλους.

Διακυβέρνηση και λήψη αποφάσεων:

 • Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγμένο από μέλη.
 • Τακτικές γενικές συνελεύσεις για τη λήψη βασικών αποφάσεων.
 • Επιτροπές για συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ).

Διανομή κερδών:

 • Τα κέρδη που κατανέμονται με βάση τη συμμετοχή των μελών και τις επενδύσεις.
 • Ένα μέρος των κερδών επανεπενδύθηκε σε πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου.

4. Προϊόντα και υπηρεσίες:

Περιγραφή:

Το InclusiCoop θα προσφέρει μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, όπως:

 • Λύσεις εργατικού δυναμικού για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων και της κατάρτισης.
 • Χειροποίητα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται από μέλη του συνεταιρισμού.
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και κατάρτισης κοινωνικών επιπτώσεων.

Μοναδική πρόταση πώλησης (USP):

Το USP της InclusiCoop είναι η δέσμευσή του τόσο για την κοινωνική ένταξη όσο και για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, καθιστώντας τον έναν ελκυστικό συνεργάτη για τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικά συνειδητοποιημένους καταναλωτές.

Στρατηγική τιμολόγησης:

Η τιμολόγηση θα είναι ανταγωνιστική, αντανακλώντας τους δίκαιους μισθούς και την αποστολή του συνεταιρισμού. Μπορεί να εφαρμοστεί premium τιμολόγηση για προϊόντα και υπηρεσίες με ισχυρή ιστορία κοινωνικού αντίκτυπου.

5. Μάρκετινγκ και Προώθηση:

Επωνυμία και τοποθέτηση:

 • Η ταυτότητα της επωνυμίας αναδεικνύει την αποστολή του συνεταιρισμού.
 • Τοποθέτηση ως ηγέτης στην κοινωνική ένταξη και αντίκτυπο.

Στρατηγική μάρκετινγκ:

 • Ψηφιακό μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενός ιστότοπου.
 • Συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις και εκθέσεις.

Κανάλια πωλήσεων:

 • Ηλεκτρονική βιτρίνα.
 • Πωλήσεις B2B σε τοπικές επιχειρήσεις.
 • Άμεσες πωλήσεις σε κοινοτικές εκδηλώσεις.

6. Λειτουργικό Σχέδιο:

Τοποθεσία και εγκαταστάσεις:

Προσδιορίστε την τοποθεσία και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις λειτουργίες του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων προσβασιμότητας.

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας:

Προμηθευτείτε υλικά και πόρους ηθικά, με έμφαση στην υποστήριξη τοπικών και βιώσιμων προμηθευτών.

Δομή και ρόλοι ομάδας:

Καθορίστε τους ρόλους και τις ευθύνες για τα βασικά μέλη της ομάδας και τα μέλη του συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων κατάρτισης και ανάπτυξης.

7. Οικονομικό Σχέδιο:

Κόστος εκκίνησης:

Υπολογίστε το αρχικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων, των εγκαταστάσεων, του μάρκετινγκ και του εξοπλισμού.

Προβλέψεις εσόδων:

Δημιουργήστε μια λεπτομερή οικονομική πρόβλεψη, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων πωλήσεων, των εξόδων και των περιθωρίων κέρδους.

Πηγές χρηματοδότησης:

Προσδιορίστε πιθανές πηγές χρηματοδότησης, όπως επιχορηγήσεις, δάνεια ή επενδύσεις από επενδυτές που εστιάζουν στον αντίκτυπο.

Προϋπολογισμός και δημοσιονομικοί έλεγχοι:

Καθιερώστε διαδικασίες προϋπολογισμού και οικονομικούς ελέγχους για να εξασφαλίσετε την οικονομική βιωσιμότητα του συνεταιρισμού.

8. Εκτίμηση επιπτώσεων:

Μετρήστε και παρακολουθήστε τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του συνεταιρισμού, χρησιμοποιώντας σχετικές μετρήσεις και μεθόδους αναφοράς.

9. Διαχείριση κινδύνου:

Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους για την επιτυχία του συνεταιρισμού και αναπτύξτε στρατηγικές μετριασμού για τον καθένα.

10. Χρονοδιάγραμμα:

Δημιουργήστε ένα χρονοδιάγραμμα που περιγράφει βασικά ορόσημα και τις αναμενόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσής τους.

11. Παραρτήματα:

Συμπεριλάβετε τυχόν πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό σχέδιο, όπως οικονομικές προβλέψεις, βιογραφικά των βασικών μελών της ομάδας και νομικά έγγραφα.

Αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για την έναρξη λειτουργίας της InclusiCoop, μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης αφιερωμένης στην ένταξη ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία και την οικονομία. Είναι σημαντικό να προσαρμόσετε αυτό το σχέδιο με βάση τις συγκεκριμένες περιστάσεις, την αγορά-στόχο και τους πόρους σας. Επιπλέον, εξετάστε το ενδεχόμενο να αναζητήσετε βοήθεια από ειδικούς στη συνεταιριστική διαχείριση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα για να σας βοηθήσουν να οδηγήσετε το εγχείρημά σας προς την επιτυχία.