Ανάθεση της καθαριότητας της χερσαίας ζώνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου σε ΚοινΣΕπ.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 “Περί Δημόσιου Λογιστικού κλπ” (ΦΕΚ 247/Α) όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α).
γ. Του ΠΔ 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 225/2016 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου Π.Ε.Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Ε, για την υποστήριξη του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου.
3. Την Απόφαση 2/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου περί Ψήφισης Πίστωσης για τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα, για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες μισθωμάτων και τις συνεχιζόμενες δαπάνες που δεσμεύονται από την αρχή του έτους 2016.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι ένα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (21.882,46€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του KAE 00.6117 του οικονομικού έτους 2016 για την ανάθεση της καθαριότητας της χερσαίας ζώνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου σε ΚοινΣΕπ. download