Αναστέλλεται η ηλεκτρονική υποβολή προσωρινής και οριστικής εγγραφής Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 54838/Δ5.2467/25.11.2016 ορίζεται ότι μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του αρ.4, παρ.3 του ν. 4430/2016, (εφεξής «Υ.Α.») που αφορά την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Γ.Μ.Φ.Κ.Α.Ο.), και για την εξασφάλιση αφενός της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και της συνέχειας της πρακτικής της Διοίκησης, και αφετέρου της εξυπηρέτησης του πολίτη και της ισότιμης αντιμετώπισης των αιτημάτων προς την Διοίκηση, ισχύουν τα εξής:

– Αναστέλλεται η υποβολή μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ypakp.gr, ετικέτα: Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας) και εξέταση νέων αιτήσεων (ηλεκτρονικών και χειρόγραφων) , οι οποίες αφορούν σε προσωρινή και οριστική εγγραφή Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) και άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, έως 31.12.2016, οπότε και θα έχει εκδοθεί η νέα Υ.Α., με την οποία θα ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής τους με βάση το νέο νόμο.

– Οι αιτήσεις προσωρινής εγγραφής, οι οποίες είχαν υποβληθεί στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, μέχρι και 31-10-2016 και παραμένουν εκκρεμείς, θα πρέπει να επανυποβληθούν με βάση το ν. 4430/2016, μετά την έκδοση της Υ.Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με επιστολές.

– Οι αιτήσεις οριστικής εγγραφής που είχαν υποβληθεί στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, μέχρι και 31-10-2016 και παραμένουν εκκρεμείς, θα εξεταστούν με βάση το ν. 4430/2016, κατά τη διαδικασία που θα προβλέπεται στην Υ.Α.. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με επιστολές.

– Οι αιτήσεις των νομίμων εκπροσώπων των Κοιν.Σ.Επ. (εκκρεμείς και νέες) για χορήγηση βεβαιώσεων καταχώρισης Διοικούσας Επιτροπής, μη λύσης και εκκαθάρισης, μη τροποποίησης καταστατικού, χορήγησης αντιγράφων καταστατικού και διαγραφής από το Μητρώο κλπ, θα εξετάζονται με βάση τις γενικές διατάξεις του ν. 4430/2016. Σας γνωστοποιούμε, ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εργασίας «ΑΠΛΟ» (www.ypakp.gr, ετικέτα: ΑΠΛΟ).

– Οι αιτήσεις για χορήγηση Πιστοποιητικού Μέλους του Μητρώου του ν. 4019/2011 θα εξεταστούν με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο και την υπό έκδοση Υ.Α..

– Οι αιτήσεις για τροποποίηση Καταστατικού Κοιν.Σ.Επ. θα εξετάζονται με βάση τις προϋποθέσεις του ν. 4430/2016 και τις γενικές διατάξεις περί της λειτουργίας των αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986. Ειδικότερα, τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία σχετικά με τον σκοπό, τις δραστηριότητες, τον τρόπο διανομής των κερδών, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών θα εξεταστούν με βάση τα προβλεπόμενα στο ν.4430/2016 και στην υπό έκδοση Υ.Α. Τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία όπως επωνυμία, σύνθεση μελών, έδρα κλπ. θα εξεταστούν με βάση τις γενικές διατάξεις του ν.4430/2016.

Πηγή: Taxheaven