Αντιμετωπίζοντας τη Φτώχεια και την Αποστέρηση. Πολιτικές Χωρικού Κοινωνικού Σχεδιασμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στόχος: Αντιμετώπιση της φτώχειας και της στέρησης με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που εστιάζει στη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και των ευκαιριών απασχόλησης.

  1. Εκπαίδευση: α) Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση με την κατασκευή περισσότερων σχολείων και τη βελτίωση της υπάρχουσας εκπαιδευτικής υποδομής σε περιοχές που πλήττονται από τη φτώχεια. β) Παροχή υποτροφιών, επιχορηγήσεων και οικονομικής βοήθειας σε μη προνομιούχους φοιτητές για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για εκπαίδευση. γ) Εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τον εξοπλισμό των ατόμων με σχετικές δεξιότητες για απασχόληση.
  2. Υγειονομική περίθαλψη: α) Να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης σε φτωχές περιοχές και να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους και εκπαιδευμένους επαγγελματίες ιατρούς. β) Ξεκινήστε εκστρατείες προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υγιεινή, την υγιεινή και τη διατροφή. γ) Ανάπτυξη ενός συστήματος ασφάλισης υγείας ή επιδοτούμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για την παροχή οικονομικής ιατρικής περίθαλψης σε άτομα με χαμηλό εισόδημα.
  3. Απασχόληση: α) Ενθαρρύνετε την επιχειρηματικότητα και παρέχετε προγράμματα οικονομικής υποστήριξης, κατάρτισης και καθοδήγησης για επίδοξους επιχειρηματίες από μειονεκτικά υπόβαθρα. β) Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας σε τομείς που ευθυγραμμίζονται με τους πόρους και τις δυνατότητες της περιοχής. γ) Προώθηση συνεργασιών με βιομηχανίες για την προσφορά μαθητειών και πρακτικής άσκησης σε νέους, παρέχοντάς τους πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.
  4. Δίκτυα Κοινωνικής Ασφάλειας: α) Θέσπιση προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών μεταφοράς μετρητών, για την παροχή προσωρινής ανακούφισης και οικονομικής βοήθειας σε ευάλωτα νοικοκυριά. β) Αναπτύξτε δίκτυα υποστήριξης με βάση την κοινότητα και ΜΚΟ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, συμβουλών και υπεράσπισης των περιθωριοποιημένων ομάδων. γ) Ενίσχυση και επέκταση των υφιστάμενων προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τη διασφάλιση βασικής εισοδηματικής ασφάλειας για ηλικιωμένους, ανάπηρους και ανέργους.

Πρόταση 2: Χωροταξικός Κοινωνικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στόχος: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης με την ενσωμάτωση χωροταξικών πολιτικών που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τη στέρηση στις αστικές και αγροτικές περιοχές.

  1. Πολεοδομία: α) Εφαρμόστε πολιτικές ζωνών μικτής χρήσης για να δημιουργήσετε οικονομικά προσιτές επιλογές στέγασης σε καλά συνδεδεμένες περιοχές, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε μεταφορές, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και ευκαιρίες απασχόλησης. β) Ανάπτυξη πράσινων υποδομών και δημόσιων χώρων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, προάγουν τη σωματική δραστηριότητα και παρέχουν ευκαιρίες αναψυχής στους κατοίκους. γ) Προώθηση έργων αστικής ανάπλασης για την αναζωογόνηση των φτωχών γειτονιών, παρέχοντας καλύτερες ανέσεις, υποδομές και κοινοτικές εγκαταστάσεις.
  2. Αγροτική Ανάπτυξη: α) Ενθάρρυνση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών παρέχοντας στους αγρότες κατάρτιση, πόρους και πρόσβαση στις αγορές, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τη γεωργία επιβίωσης. β) Βελτίωση των αγροτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων, της ηλεκτρικής ενέργειας και των συστημάτων άρδευσης, για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της παραγωγικότητας στις αγροτικές περιοχές. γ) Προώθηση της αγροτικής επιχειρηματικότητας με την ίδρυση βιομηχανιών μικρής κλίμακας, αγρομεταποιητικές μονάδες και συνεταιρισμούς, δημιουργώντας τοπικές ευκαιρίες απασχόλησης.
  3. Περιβαλλοντική Αειφορία: α) Ενσωματώστε περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις πολιτικές χωροταξικού σχεδιασμού, προωθώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση των απορριμμάτων και τις πρακτικές διατήρησης του νερού. β) Προστασία και ενίσχυση των φυσικών πόρων μέσω της δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών, πράσινων ζωνών και οικολογικών διαδρόμων. γ) Ενθαρρύνετε τα βιώσιμα συστήματα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών, των ποδηλατοδρόμων και των φιλικών προς τους πεζούς υποδομών για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την προώθηση πιο υγιεινών τρόπων μετακίνησης.
  4. Συμμετοχική Προσέγγιση: α) Συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των ενδιαφερομένων και των εμπειρογνωμόνων στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για τη διασφάλιση της ένταξης και την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών διαφορετικών περιοχών. β) Διεξάγετε τακτικές αξιολογήσεις και αξιολογήσεις για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών χωροταξικού σχεδιασμού και την πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών με βάση τα σχόλια και τα δεδομένα. γ) Διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών περιοχών, προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον χωροταξικό κοινωνικό σχεδιασμό για την αειφόρο ανάπτυξη.

Με την εφαρμογή αυτών των προτάσεων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία, να μειώσουμε τη φτώχεια και τις στερήσεις και να ανοίξουμε το δρόμο για βιώσιμη ανάπτυξη.