Απόφαση ΔΣ Χίου με θέμα: “Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Δ. Χίου, ΔΗ.Κ.Ε.Χ., ΚοινΣΕπ “ΘΕΡΜΑΙ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ”


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Υπόψη του συμβουλίου τέθηκε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χίου, της ΔΗΚΕΧ και της Κοιν.Σ.Ε.Π “Θέρμαι Αγιασμάτων” με αντικείμενο την οργάνωση του πλαισίου λειτουργίας και την ισομερή κατανομή βαρών μεταξύ των εταίρων για την λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του Υδροθεραπευτικού Κέντρου και η καλύτερη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. (download)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το σχέδιο της Π.Σ., τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006, του άρθρου 100 παρ.2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 8, παρ. 10 του Ν. 4071/2012.

Αποφάσισε Ομόφωνα

Α. Επιλέγει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ως τρόπο συμμετοχής του Δ. Χίου στη λειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων για την περίοδο 2016-2017 για τους εξής δύο λόγους:

1. O Δήμος Χίου θεωρεί ότι η Ιαματική Πηγή των Αγιασμάτων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό τομέα ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί, με πολλαπλές ευεργετικές επιπτώσεις τόσο για την τοπική ανάπτυξη όσο και για την οικονομία της Χίου γενικότερα.

Στη λογική αυτή, Ο Δήμος Χίου, μέσω της Κοινής Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία προεδρεύει ο εκπρόσωπος του θα μπορεί να παρεμβαίνει πιο ουσιαστικά και να συμμετέχει πιο ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη βέλτιστη λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου και την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν σε θέματα επισκευών, βελτίωσης υποδομών και γενικά τεχνικής υποστήριξης.

2. Ο Δήμος Χίου πιστεύει ότι για την καλή λειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου, είναι απαραίτητη και πολλαπλά ωφέλιμη η συμμετοχή εκπροσώπων των κατοίκων της περιοχής που με βάση και την εμπειρία του 2015 δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο και συνεισφέρουν αποφασιστικά στην υποστήριξη του όλου εγχειρήματος. Η συγκεκριμένη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής της ΚοινΣεπ “Θέρμαι Αγιασμάτων”, στο σχήμα της Προγραμματικής Σύμβασης.
Σελίδα 3 από 6

Β. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Χίου, (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.), και της Κοιν.Σ.Ε.Π “Θέρμαι Αγιασμάτων” με αντικείμενο την οργάνωση του πλαισίου λειτουργίας και την ισομερή κατανομή βαρών μεταξύ των εταίρων για την λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του Υδροθεραπευτικού Κέντρου και η καλύτερη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.