Βασικές αρχές συνεργατισμού δίκαιης και αλληλέγγυας εργασίας μεσα από την δημιουργια μιας ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η συνεργασία, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη είναι θεμελιώδεις αρχές στη δημιουργία και λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτές οι αρχές καθοδηγούν τη δομή, τη λήψη αποφάσεων και τη συνολική φιλοσοφία του οργανισμού. Ας εμβαθύνουμε στις βασικές αρχές της συνεργασίας και της δίκαιης εργασίας αλληλεγγύης σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση:

 1. Συνεταιριστική Ταυτότητα και Αξίες :
  • Εθελοντική και ανοιχτή ιδιότητα μέλους : Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός είναι ανοιχτός σε όλους όσοι είναι πρόθυμοι να δεχτούν τις ευθύνες της ιδιότητας μέλους, χωρίς διακρίσεις.
  • Δημοκρατικός έλεγχος μελών : Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συνήθως μέσω ενός συστήματος μονομελούς, μίας ψήφου, διασφαλίζοντας δίκαιη κατανομή εξουσίας.
 2. Συνεταιριστική Αυτονομία και Ανεξαρτησία :
  • Οικονομική Ανεξαρτησία : Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί στοχεύουν στην αυτάρκεια και την αυτάρκεια, μειώνοντας την εξάρτηση από εξωτερικές οντότητες.
  • Αυτόνομη Διαχείριση : Οι συνεταιρισμοί διοικούνται από τα μέλη τους, αποφεύγοντας τον υπερβολικό εξωτερικό έλεγχο.
 3. Συνεταιριστικές Αρχές :
  • Αρχή της Αλληλεγγύης : Τα μέλη ενός κοινωνικού συνεταιρισμού εργάζονται μαζί ενωμένοι, υποστηρίζοντας το ένα το άλλο και συμβάλλοντας στη συλλογική ευημερία.
  • Αρχή της Συνεργασίας : Τα μέλη συνεργάζονται για να καλύψουν τις κοινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές τους ανάγκες.
 4. Δίκαιη και Αλληλεγγύη Εργασία :
  • Δίκαιη κατανομή των παροχών : Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός διασφαλίζει ότι τα οφέλη και τα κέρδη που παράγονται κατανέμονται δίκαια μεταξύ των μελών με βάση τη συμμετοχή και τη συνεισφορά τους.
  • Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη : Οι συνεταιρισμοί συχνά επικεντρώνονται σε βιώσιμες πρακτικές και συμμετέχουν σε κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητες που ωφελούν τις κοινότητές τους.
  • Δίκαιοι μισθοί και συνθήκες εργασίας : Οι εργαζόμενοι εντός του συνεταιρισμού αμείβονται με δίκαιους μισθούς και παρέχονται ασφαλείς και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας.
 5. Δέσμευση της Κοινότητας :
  • Τοπική εστίαση : Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί είναι βαθιά συνδεδεμένοι με τις κοινότητές τους. Συχνά δίνουν προτεραιότητα στην τοπική προμήθεια και την κοινοτική ανάπτυξη.
  • Συνεργασίες και δικτύωση : Οι συνεταιρισμοί μπορούν να συνεργάζονται με άλλες τοπικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και κυβερνητικούς φορείς για την αντιμετώπιση ευρύτερων αναγκών της κοινότητας.
 6. Εκπαιδευτικές και Ενημερωτικές Δραστηριότητες :
  • Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης στα μέλη τους, ενισχύοντας μια κουλτούρα μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενδυνάμωσης.
  • Μοιράζονται επίσης πληροφορίες και γνώσεις με τα μέλη τους, ενισχύοντας την κατανόησή τους για τις λειτουργίες του συνεταιρισμού και το ευρύτερο συνεταιριστικό κίνημα.
 7. Τήρηση νομικών και ηθικών προτύπων :
  • Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί πρέπει να τηρούν τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία τους.
  • Η ηθική συμπεριφορά είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι συνεταιρισμοί συχνά βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την καλή θέληση των μελών τους και της κοινότητας.
 8. Δημοκρατική Διακυβέρνηση :
  • Η λήψη αποφάσεων σε έναν κοινωνικό συνεταιρισμό βασίζεται συνήθως στη συναίνεση ή δημοκρατική. Όλα τα μέλη έχουν λόγο σε σημαντικές αποφάσεις και οι ηγετικοί ρόλοι μπορούν να εναλλάσσονται.
 9. Συνεχής Βελτίωση και Καινοτομία :
  • Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί παραμένουν προσαρμοστικοί και καινοτόμοι, αναζητώντας συνεχώς τρόπους βελτίωσης των λειτουργιών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους προς όφελος των μελών και της κοινότητας.
 10. Δέσμευση σε Κοινωνικούς και Οικονομικούς Στόχους :
  • Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί επιδιώκουν κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους ταυτόχρονα, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, διατηρώντας παράλληλα τον εαυτό τους ως βιώσιμες επιχειρήσεις.

Συμπερασματικά, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί ενσωματώνουν τις αρχές της συνεργασίας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης δημιουργώντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και ισότητα όπου τα μέλη και η κοινότητα συνεργάζονται για αμοιβαίο όφελος. Αυτές οι αρχές στηρίζουν το συνεταιριστικό κίνημα, συμβάλλοντας στην οικονομική ανθεκτικότητα, στην ανάπτυξη της κοινότητας και σε μια πιο δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία.