Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή και η Συμβολή του ΕΣΠΑ 2014-2020


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής είναι δύο θεμελιώδεις παράγοντες για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) υπήρξε ένα σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ενίσχυση αυτών των τομέων.

Το παρόν άρθρο αναλύει πώς οι δράσεις του ΕΣΠΑ συνέβαλαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, παρέχοντας συγκεκριμένα παραδείγματα και επιτεύγματα.

Δεξιότητες

Σημασία της Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, την προσαρμογή στις τεχνολογικές αλλαγές και την ενίσχυση της καινοτομίας. Οι δεξιότητες δεν περιορίζονται μόνο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, αλλά περιλαμβάνουν επίσης τις δια βίου μάθησης, τις ψηφιακές δεξιότητες και τις «ήπιες» δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων.

Δράσεις του ΕΣΠΑ για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

 1. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης: Το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε πολυάριθμα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία στόχευαν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων και των εργαζομένων. Αυτά τα προγράμματα περιλάμβαναν μαθήματα σε τομείς όπως η πληροφορική, οι νέες τεχνολογίες, και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  Παράδειγμα: Ένα πρόγραμμα κατάρτισης για άνεργους νέους στον τομέα της πληροφορικής, όπου συμμετείχαν 200 νέοι, εκ των οποίων το 80% βρήκε εργασία μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

 2. Υποστήριξη της Δια Βίου Μάθησης: Μέσω του ΕΣΠΑ, προωθήθηκαν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δια βίου μάθησης, βοηθώντας τους πολίτες να αναβαθμίσουν συνεχώς τις δεξιότητές τους και να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας.

  Παράδειγμα: Δημιουργία διαδικτυακών πλατφορμών μάθησης που παρέχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για ενήλικες εργαζόμενους, επιτρέποντάς τους να παρακολουθούν μαθήματα στον ελεύθερο χρόνο τους.

Κοινωνική Συνοχή

Σημασία της Κοινωνικής Συνοχής

Η κοινωνική συνοχή αναφέρεται στην αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. Η κοινωνική συνοχή είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών.

Δράσεις του ΕΣΠΑ για την Κοινωνική Συνοχή

 1. Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης: Το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε προγράμματα που στόχευαν στην ένταξη των ευάλωτων ομάδων, όπως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι μακροχρόνια άνεργοι και τα άτομα με αναπηρίες, στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

  Παράδειγμα: Δημιουργία κέντρων υποστήριξης προσφύγων, που παρέχουν μαθήματα γλώσσας, επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτική, βοηθώντας τους να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία και να βρουν εργασία.

 2. Υποστήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς εστιάζουν στην απασχόληση ευάλωτων ομάδων και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Το ΕΣΠΑ παρείχε χρηματοδότηση και υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους.

  Παράδειγμα: Χρηματοδότηση μιας κοινωνικής επιχείρησης που ασχολείται με την παραγωγή οικολογικών προϊόντων και απασχολεί άτομα με αναπηρίες, παρέχοντας τους μια ευκαιρία για απασχόληση και ένταξη στην κοινωνία.

Αποτελέσματα και Επιτεύγματα

Οι δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κοινωνική συνοχή. Συγκεκριμένα:

 • Απασχόληση: Χιλιάδες άνεργοι βρήκαν εργασία μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και υποστήριξης.
 • Κοινωνική Ένταξη: Ευάλωτες ομάδες, όπως οι πρόσφυγες και τα άτομα με αναπηρίες, έλαβαν την απαραίτητη υποστήριξη για την ένταξή τους στην κοινωνία.
 • Καινοτομία: Ενισχύθηκε η καινοτομία μέσω της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και της προώθησης κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα. Μέσω στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων, συνέβαλε στη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Η συνέχιση τέτοιων πρωτοβουλιών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας.