Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου, με το Νόμο 4513/2018 εισάγεται το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) στην Ελλάδα µε σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και καινοτοµίας στον ενεργειακό τοµέα, την αντιµετώπιση της ενεργειακής ένδειας, την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανοµή και προµήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μέσω του θεσµού των Ε.Κοιν. δίνεται η δυνατότητα και παρέχεται µια τεράστια δυναµική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και σε άλλα νοµικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήµατα στους παραπάνω τοµείς.

Οι Ε.Κοιν. αναµένεται ότι θα επιτρέψουν τη µετάβαση σε αποκεντρωµένες, αποδοτικότερες και καινοτόµες λύσεις παραγωγής και χρήσης ενέργειας που θα βασίζονται στην τοπική συµµετοχή και πρωτοβουλία.

Οι Ε.Κοιν. δραστηριοποιούνται στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας, της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, των βιώσιµων µεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανοµής και προµήθειας ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πιο συγκεκριµένα το αντικείµενο δραστηριότητας των Ε.Κοιν. περιλαµβάνει υποχρεωτικά την άσκηση µίας τουλάχιστον δραστηριότητας από µία συγκεκριµένη λίστα δραστηριοτήτων, ενώ δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής άσκησης και άλλης δραστηριότητας, από µια δεύτερη λίστα δραστηριοτήτων.

Οι Ε.Κοιν. δεν επιτρέπεται να ασκούν καµία άλλη δραστηριότητα που δεν περιλαµβάνεται στις ανωτέρω λίστες δραστηριοτήτων.

Με τον Ν. 4513/2018 υιοθετείται ένα ευνοϊκό πλαίσιο ανάπτυξης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. από τις τοπικές κοινωνίες, καθιστώντας έτσι τις ίδιες ενεργό µέρος στην προώθηση των Α.Π.Ε στην Ελλάδα στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για συµµετοχή των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο σε ποσοστό 18% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας µε βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, µε υψηλή προστιθέµενη αξία αλλά και µε το βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία.

Δείτε το Ν. 4513/2018 εδώ και την αιτιολογική του έκθεση εδώ.