Δημόσια Διαβούλευση Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών και εθελοντική απασχόληση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τίθεται από την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις». Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Ταξη στο τοπιο των ΜΚΟ και των εθελοντικων οργανωσεων βαζει το ΥΠΕΣ

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις» Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Εσωτερικών το σχέδιο νόμου με τον τίτλο, «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις».

Σκοπός της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων και ειδικού μητρώου οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών στο υπουργείο Εσωτερικών, οι προϋποθέσεις παροχής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωφελών φορέων, οι προϋποθέσεις παροχής εθελοντικής απασχόλησης, καθώς και η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών και κοινωφελών φορέων. Με το προωθούμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η ενιαία ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν συνολικά στο πλαίσιο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης και της λογοδοσίας.

Σε συνέχεια χαρτογράφησης των υφισταμένων μητρώων σε αντίστοιχα υπουργεία, που καταγράφουν τις εθελοντικές οργανώσεις, ιδίως ΜΚΟ, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 9 διαφορετικά μητρώα, μη διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος των εν λόγω οργανώσεων. Εκτός του ενιαίου πλαισίου ρύθμισης, που επιδιώκεται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη φορολογικών κινήτρων για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών και κατ΄επέκταση για τη δημιουργία σοβαρών και ισχυρών οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται στα ευρωπαϊκά κράτη με τα χαμηλότερα ποσοστά εθελοντισμού (<10%).

Οι υποομάδες του Μητρώου

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, το ειδικό μητρώο των οργανώσεων χωρίζεται στις ακόλουθες υποομάδες:

α) Υγεία, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια,

β) Περιβάλλον, Πολιτική Προστασία, Ποιότητα Ζωής,

γ) Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δικαιοσύνη, Διακυβέρνηση,

δ) Παιδεία, Έρευνα, Πολιτισμός,

ε) Καταναλωτής και

στ) Διεθνής Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Συνεργασία, Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Δεν επιτρέπεται σε μια οργάνωση να είναι εγγεγραμμένη σε περισσότερες από τέσσερις υποομάδες ενώ για την εγγραφή της στο ειδικό μητρώο πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχει συσταθεί τουλάχιστον 3 έτη πριν από την αίτηση εγγραφής της,

β) Πληροί τα ουσιαστικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της, δηλαδή τη μη συμμετοχή οιουδήποτε νομικού προσώπου, που ανήκει στον δημόσιο τομέα,

γ) Δεν συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με πρόσωπα, που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής της ή μέλη ή εταίρους της, που έχουν τον καταστατικό έλεγχό της, συζύγους, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων, πλην συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας με συνήθεις όρους και αποδοχές και σε ποσοστό, που δεν υπερβαίνει το 3% του συνόλου των εργαζομένων, καθώς και με εταιρείες, τις οποίες αυτά τα πρόσωπα ελέγχουν, έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς για την οργάνωση, που αποτιμάται άνω των 1.000 ευρώ ετησίως,

δ) Δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% επί του προϋπολογισμού της για τη λειτουργία της ή δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Info

Η διαβούλευση για το νομοσχέδιο γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου εδώ: