Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (NUTS EL543) προκηρύσσει, (download) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονικό τακτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό των άρθ. 120 & 121 του ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσιών κατά αποκλειστικότητα (άρθ.20 ν.4412/2016) για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου (CPV: 90911200-8) για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του στο ν. Ιωαννίνων και ν. Θεσπρωτίας (NUTS EL543, EL542) για το έτος 2018, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #168.940,00#€ άνευ ΦΠΑ ή #209.485,60#€ με ΦΠΑ 24%. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Η εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., είναι κάτω των ορίων του άρθ. 5 του ν.4412/2016 και αφορά το βιβλίο Ι του ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση ύψους 2% επί της συνολικής ή της αθροιστικά αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ για την κατηγορία ειδών στα οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται εγγύηση ύψους 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 31-07-2017, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-8-2017 – 15:00, ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01-09-2017 – 09:00. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

Πληροφορίες των όρων της διακήρυξης από το Κ.Κ.Π.Π.Η. κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο 2651360103, από την ιστοσελίδα μας www.tcpngi.gr στο πεδίο «Διακηρύξεις» και από την πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr