Διαδικασίες για Υποβολή Αιτήματος Στήριξης από ΚοινΣΕπ στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι μια μορφή συνεταιριστικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).

Η περιφέρεια Αττικής σύντομα θα ανακοινώσει νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για φορείς Κ.ΑΛ.Ο., το οποίο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη και ενίσχυση των Κοιν.Σ.Επ.

Στο άρθρο αυτό, θα αναλύσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια Κοιν.Σ.Επ. για να υποβάλει αίτημα στήριξης στο πρόγραμμα αυτό.

Βήμα 1: Κατανόηση των Όρων και Προϋποθέσεων

Πριν την υποβολή του αιτήματος, είναι κρίσιμο να κατανοήσετε πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος χρηματοδότησης. Αυτό περιλαμβάνει:

 1. Επιλέξιμες Δαπάνες: Καθορίστε ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση (π.χ. μισθοί, εξοπλισμός, εκπαιδευτικά προγράμματα).
 2. Κριτήρια Επιλογής: Ελέγξτε τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις (π.χ. κοινωνική επίδραση, καινοτομία, βιωσιμότητα).
 3. Προθεσμίες: Σιγουρευτείτε για τις ημερομηνίες υποβολής και την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Βήμα 2: Συγκέντρωση Απαραίτητων Εγγράφων

Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε και να οργανώσετε μια σειρά από έγγραφα, όπως:

 1. Ιδρυτικά Έγγραφα της Κοιν.Σ.Επ.: Το καταστατικό και την εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
 2. Οικονομικές Καταστάσεις: Τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.
 3. Επιχειρησιακό Σχέδιο: Ένα λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο που να περιγράφει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τον προϋπολογισμό του προγράμματος.
 4. Σχέδιο Βιωσιμότητας: Πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης μετά τη λήξη της χρηματοδότησης.
 5. Δηλώσεις Υποστήριξης: Ενδεχόμενες δηλώσεις υποστήριξης ή συνεργασίας από άλλους φορείς ή οργανισμούς.

Βήμα 3: Σύνταξη και Υποβολή της Αίτησης

Η αίτηση πρέπει να είναι σαφής, πλήρης και να ακολουθεί τις οδηγίες της προκήρυξης. Περιλαμβάνει:

 1. Εισαγωγή: Σύντομη περιγραφή της Κοιν.Σ.Επ. και της δραστηριότητάς της.
 2. Περιγραφή του Έργου: Αναλυτική περιγραφή του έργου για το οποίο ζητάτε χρηματοδότηση, περιλαμβάνοντας στόχους, αναμενόμενα αποτελέσματα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
 3. Ανάλυση Κόστους: Λεπτομερής προϋπολογισμός με αναλυτική παρουσίαση των δαπανών που καλύπτει το πρόγραμμα χρηματοδότησης.
 4. Αντίκτυπος: Περιγραφή της κοινωνικής επίδρασης και της ωφέλειας που θα προσφέρει το έργο στην τοπική κοινωνία.
 5. Στρατηγική Επικοινωνίας: Πώς σκοπεύετε να διαδώσετε τα αποτελέσματα και να εμπλέξετε την τοπική κοινωνία.

Βήμα 4: Παρακολούθηση και Διαχείριση του Έργου

Αφού εγκριθεί η αίτηση, θα πρέπει να διασφαλίσετε την ορθή υλοποίηση και διαχείριση του έργου. Αυτό περιλαμβάνει:

 1. Παρακολούθηση της Προόδου: Τακτικές εκθέσεις προόδου προς την περιφέρεια, με έμφαση στα επιτεύγματα και τις τυχόν προκλήσεις.
 2. Οικονομική Διαχείριση: Σωστή διαχείριση των κονδυλίων, με σαφή καταγραφή και απόδειξη των δαπανών.
 3. Αξιολόγηση του Έργου: Τελική αξιολόγηση του έργου, με καταγραφή των αποτελεσμάτων και της κοινωνικής επίδρασης.

Παράδειγμα Υποβολής Αίτησης

Για να γίνει πιο κατανοητή η διαδικασία, ας δούμε ένα υποθετικό παράδειγμα:

Κοιν.Σ.Επ. «Πράσινη Ανάπτυξη» σκοπεύει να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης στην τοπική κοινότητα.

 1. Ιδρυτικά Έγγραφα: Περιλαμβάνουν το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. και την εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
 2. Οικονομικές Καταστάσεις: Οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας.
 3. Επιχειρησιακό Σχέδιο: Περιλαμβάνει στόχους, δραστηριότητες, προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.
 4. Σχέδιο Βιωσιμότητας: Στρατηγικές για τη διασφάλιση της συνέχισης του προγράμματος μετά τη λήξη της χρηματοδότησης.
 5. Δηλώσεις Υποστήριξης: Από τον τοπικό δήμο και άλλους τοπικούς φορείς.

Στην αίτηση περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ο αναλυτικός προϋπολογισμός και η κοινωνική επίδραση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της περιφέρειας.

Η υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση από την περιφέρεια Αττικής αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις Κοιν.Σ.Επ. για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν κοινωνικά επωφελή έργα. Η σωστή προετοιμασία και η κατανόηση των απαιτήσεων του προγράμματος είναι κρίσιμες για την επιτυχή υποβολή της αίτησης. Με την κατάλληλη οργάνωση και προετοιμασία, οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση και να ενισχύσουν την κοινωνική και οικονομική τους επίδραση.