Διαδικασίες δημιουργίας Χρηματοπιστωτικού οργανισμού, τρόπος λειτουργίας του και σχεδιασμός για την χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού, τρόπος λειτουργίας του και σχεδιασμός για την χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Επιχειρηματικό σχέδιο: Αναπτύξτε ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει τους στόχους, τις στρατηγικές και τις οικονομικές προβλέψεις για τον οργανισμό.

Νομική δομή: Επιλέξτε μια κατάλληλη νομική δομή για τον οργανισμό, όπως μια εταιρεία ή μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, και καταχωρίστε την στις αρμόδιες αρχές.

Κεφαλαιοποίηση: Προσδιορίστε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του οργανισμού και εξασφαλίστε χρηματοδότηση από επενδυτές ή δανειστές.

Υποδομή: Δημιουργήστε την απαραίτητη υποδομή για τον οργανισμό, όπως γραφείο, συστήματα τεχνολογίας και προσωπικό.

Αδειοδότηση: Λάβετε τις απαραίτητες άδειες και άδειες λειτουργίας του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

Ο τρόπος λειτουργίας ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού θα εξαρτηθεί από τους συγκεκριμένους στόχους και το επιχειρηματικό του μοντέλο. Μερικές κοινές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί περιλαμβάνουν:

Επένδυση: Επένδυση σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές, ομόλογα και ακίνητα.

Δανεισμός: Παροχή δανείων σε ιδιώτες, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς.

Ασφάλιση: Προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Παροχή χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, επενδυτικών συμβουλών και άλλων χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο σχεδιασμός για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων περιλαμβάνει την αξιολόγηση των οικονομικών αναγκών των επιχειρήσεων, τον εντοπισμό πιθανών πηγών χρηματοδότησης και την ανάπτυξη ενός σχεδίου χρηματοδότησης που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τους στόχους του οργανισμού. Μερικές πιθανές πηγές χρηματοδότησης για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

Επιχορηγήσεις: Πολλά ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλοι οργανισμοί προσφέρουν επιχορηγήσεις για την υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων.

Δάνεια: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ενδέχεται να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν δάνεια από τράπεζες, πιστωτικές ενώσεις ή άλλους δανειστές.

Crowdfunding: Οι πλατφόρμες Crowdfunding μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ατόμων.

Επένδυση μετοχικού κεφαλαίου: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ενδέχεται επίσης να είναι σε θέση να αντλούν κεφάλαια πουλώντας μετοχές της εταιρείας σε επενδυτές.

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα σχέδιο χρηματοδότησης που να λαμβάνει υπόψη τις μοναδικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, καθώς και τους ευρύτερους οικονομικούς στόχους του οργανισμού.