Διαδικασίες εσωτερικού έλεγχου σε μια ΚοινΣΕπ. σχετικά με την Εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αποτυπώματος και της Προσφοράς της στην τοπική κοινωνία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι ένας τύπος επιχείρησης που αποσκοπεί στην επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων παράλληλα με την οικονομική βιωσιμότητα.

Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της επίτευξης των καταστατικών σκοπών της και της αποτελεσματικής αξιολόγησης του κοινωνικού αποτυπώματος και της προσφοράς της στην τοπική κοινωνία.

Η εσωτερικός έλεγχος σε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι σημαντικός για διάφορους λόγους. Εδώ είναι μερικοί από αυτούς:

  1. Διασφάλιση Διαφάνειας και Αξιοπιστίας: Η εσωτερικός έλεγχος βοηθά στη διασφάλιση της διαφάνειας στις οικονομικές και διοικητικές διαδικασίες της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η αξιοπιστία της επιχείρησης τόσο απέναντι στα μέλη της όσο και στους εξωτερικούς συνεργάτες και χρηματοδότες.
  2. Συμμόρφωση με Νόμους και Κανονισμούς: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικέςή Επιχειρήσεις υπόκεινται σε συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς. Ο εσωτερικός έλεγχος εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση τηρεί αυτούς τους νόμους και αποφεύγει πιθανά πρόστιμα ή νομικές συνέπειες από μη συμμόρφωση.
  3. Αποτροπή Απάτης και Καταχρήσεων: Ο τακτικός έλεγχος μπορεί να εντοπίσει και να αποτρέψει απάτες, καταχρήσεις ή άλλες μη ενδεδειγμένες πρακτικές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται κεφάλαια και πόρους με σκοπό την κοινωνική ωφέλεια.
  4. Βελτίωση Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας: Μέσω του εσωτερικού ελέγχου, μπορούν να εντοπιστούν προβλήματα και αδυναμίες στις διαδικασίες της επιχείρησης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση να εφαρμόσει βελτιώσεις και να αυξήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
  5. Ενίσχυση Εμπιστοσύνης των Μελών: Για μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση η εμπιστοσύνη των μελών της είναι ζωτικής σημασίας. Ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις και οι ενέργειες της διοίκησης είναι δίκαιες και διαφανείς, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των μελών.
  6. Επιχειρησιακή Σταθερότητα και Βιωσιμότητα: Η εσωτερικός έλεγχος βοηθά στην ταυτοποίηση και διαχείριση κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα και βιωσιμότητα της επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη λειτουργία της.

Ο εσωτερικός έλεγχος, λοιπόν, αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την ορθή λειτουργία, την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης.

Καταστατικοί Σκοποί

Οι καταστατικοί σκοποί μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης περιλαμβάνουν συνήθως:

  • Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και συνοχής
  • Δημιουργία θέσεων εργασίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς

Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου

1. Ορισμός Στόχων και Δεικτών Απόδοσης

Παράδειγμα: Μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που ασχολείται με την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας μπορεί να θέσει ως στόχο την ένταξη 50 ανέργων ετησίως. Για την αξιολόγηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει δείκτες όπως ο αριθμός των ενταγμένων ατόμων, η διάρκεια απασχόλησής τους και η επαγγελματική τους εξέλιξη.

2. Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων

Παράδειγμα: Συλλογή δεδομένων από ερωτηματολόγια εργαζομένων και πελατών, οικονομικά στοιχεία, και δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αναλυθούν για να διαπιστωθεί η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων.

3. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Αξιολογήσεις

Παράδειγμα: Διενέργεια τακτικών εσωτερικών επιθεωρήσεων από ανεξάρτητη ομάδα ή εξωτερικό σύμβουλο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εσωτερικές διαδικασίες και τους καταστατικούς σκοπούς.

4. Αναφορές και Ανατροφοδότηση

Παράδειγμα: Καταγραφή των ευρημάτων από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις και προετοιμασία αναφορών που παρουσιάζονται στη διοίκηση και στα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για να ληφθούν διορθωτικά μέτρα όπου χρειάζεται.

Αξιολόγηση του Κοινωνικού Αποτυπώματος

1. Μέτρηση Κοινωνικού Αποτυπώματος

Παράδειγμα: Μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μπορεί να μετρήσει την επίδρασή της μέσω της μείωσης της χρήσης πλαστικών, της αύξησης της ανακύκλωσης, και της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας σε περιβαλλοντικά προγράμματα.

2. Ανάλυση Οικονομικών και Κοινωνικών Οφελών

Παράδειγμα: Αξιολόγηση των οικονομικών οφελών από την δημιουργία θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομάδες και των κοινωνικών οφελών από την βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ομάδων.

3. Συνεργασία με την Τοπική Κοινωνία

Παράδειγμα: Διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων και συζητήσεων με την τοπική κοινωνία για την ανατροφοδότηση σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Αυτές οι εκδηλώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν εργαστήρια, ενημερωτικές συναντήσεις και εθελοντικές δράσεις.

Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου είναι ουσιαστικές για την διασφάλιση της επίτευξης των καταστατικών σκοπών μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και για την αξιολόγηση του κοινωνικού αποτυπώματός της. Με τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση μπορεί να διασφαλίσει ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική κοινωνία και πετυχαίνει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της.