Διακήρυξη που αφορά ΚοινΣΕπ στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη,


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης δημοσίευσε την διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 24PROC014903082 που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας  του Διοικητηρίου που βρίσκεται επί στη Θεσσαλονίκη, Αγίου Δημητρίου και Προξένων 2.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του άρθρου 20 του ν.4412/16 έχουν αποκλειστικά οι κάτωθι φορείς:

 • α) τα Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236),
 • β) οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθυνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),
 • γ) οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 14 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) και
 • δ) κάθε άλλος οικονομικός φορέας που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Οι ανωτέρω φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

 • α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
 • β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 • γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 • δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει μπορείτε να δείτε το κείμενο της διακήρυξης:

 1. στην ιστοσελίδα του φορέα https://www.mathra.gr/ ,
 2. στο ΚΗΜΔΗΣ αναζητώντας Προσκλήσεις, Διακηρύξεις, Προκηρύξεις με ΑΔΑΜ: 24PROC014903082, https://cerpp.eprocurement.gov.gr/
 3. στο ΕΣΗΔΗΣ με ΑΑ Διαγωνιστικής Διαδικασίας 352288  https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/
Βασιλική Σκεύη

Προϊσταμένη τμήματος κρατικών ενισχύσεων, προμηθειών και διαχείρισης υλικού

Υπουργειο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης,

Γενική Δ/νση, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διοικητήριο, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη  2313501229
v.skevi@mathra.grsymvaseis@mathra.gr