Διακήρυξη Υπηρεσιών Καθαριότητας για τα κτήρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Προκήρυξη διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ

Δείτε στο πλήρες την προκύρηξη και κατεβάστε την στο τέλος του άρθρου

1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ (CPV: 90911200-8).

2. Η συνολική δαπάνη, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. χωρίς υπολογισμό του δικαιώματος προαίρεσης δύο (2) ετών συνολικά [συνολικός υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης: εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00€)] και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού των ετών 2021-2026 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ,

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 161.290,32€ ΦΠΑ: 38.709,68€), χωρίς υπολογισμό του εκτιμώμενου δικαιώματος προαίρεσης το οποίο συνολικά ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% [συνολικός υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης: εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00€)].

Το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης θα ανέρχεται σε έως δύο (2) έτη μετά την λήξη της αρχικής σύμβασης και θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. H ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης θα γίνεται ετησίως και μόνο με σχετική μονομερή δήλωση (ήτοι απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής), προς τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, ο οποίος θα υποχρεούται να υλοποιήσει το αντικείμενο της προαίρεσης με την τιμή της οικονομικής του προσφοράς. H άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, με βάση την οικονομική του προσφορά.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και πάντως όχι πριν από την 06/05/2023.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab