ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τις ΚοινΣΕπ Αναφορικά με την Απόκτηση και Απώλεια της Συνεταιριστικής Ιδιότητας και την Μεταβολή της Σύνθεσης των Μελών τους.

Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 6χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 390 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπΕσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων αναφορικά με την απόκτηση κατ απώλεια της συνεταιριστικής ιδιότητας και την μεταβολή της σύνθεσης των μελών τούς.

Οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων ανήκούν στην ευρύτερη κατηγορία των αστικών συνεταιρισμών, βάσει των αρ. 14.1 και αρ. 24.1 τον ν. 443 0/2016 Ως συνεταιρισμοί αποτελούν εθελοντικά συγκροτούμενες ενώσεις προσώπων με μεταβαλλόμενο αριθμό μελών.

Αυτό σημαίνει ότι η σύνθεση των μελών σε έναν συνεταιρισμό ενδέχεται να μεταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τον. Άρα πέραν των ιδρυτικών μελών, τα οποία αποκτούν την συνεταιριστική ιδιότητα κατά την σύσταση τον συνεταιρισμού, νέα μέλη μπορούν να εγγραφούν στον συνεταιρισμό και μετά την συσταση των.

Τα υποψήφια μέλη υποβάλουν αίτηση στο όργανο διοίκησης των Κοιν.Σ.Επ. και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, το οποίο αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση τον μέλους, βάσει των αρ. 17.2, 27.1 τον ν. 4430/2016 και αρ. 2.4 τον ν. 1667/1986. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης εγγραφής μέλους, αυτό αποκτά τη συνεταιριστική ιδιότητα.

Στη συνέχεια, η ΓΣ εγκρίνει τις αιτήσεις εγγραφής των μελών, που έγιναν δεκτές από το όργανο διοίκησης και αποφαίνεται για όσες έχουν απορριφθεί από αυτό, βάσει αρ. 2 παρ. 4 τον ν. 1667/1986. Κατόπιν τούτον, τα μέλη έχουν πλέον το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάδειξής τους στα όργανα διοίκησης τον συνεταιρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Από σήμερα για να γίνει προσθήκη η διαγραφή Μέλους ΚοινΣΕπ ΔΕΝ θα υποβάλλεται νέο Καταστατικό αλλά Πράξη Γενικής Συνέλευσης περί της Αλλαγής και αντίγραφο της Κάρτας Μέλους από το Βιβλίο Μελών με υπογραφή του Μέλους και επικυρωμένα με την εταιρική σφραγίδα και την Μονογραφή του Προεδρεύοντα της ΚοινΣΕπ . Επίσης θα ενημερώνεται το ηλεκτρονικό αρχείο και θα κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση περί μη Συμμετοχής σε άλλη ΚοινΣΕπ. Στην Ηλεκτρονική Πύλη kalo.yeka.gr θα γίνεται επιλογή στο πεδίο Λοιπές Αλλαγές. {Άν θέλετε βοήθεια σε αυτό δείτε εδώ}

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα στην συνέχεια


Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2020 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!


Exit mobile version