Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το ΕΣΠΑ ανακοίνωσε τη διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας στο πρόγραμμα – πρόσκληση για τη μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων – επιχειρήσεων κατ’ εξοχή προς όφελος ΜΜΕ. Αναλυτικότερα:

Σε ποιους απευθύνεται … Ερευνητικοί Οργανισμοί Επιχειρήσεις Δημόσιοι και άλλοι φορείς Οι Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην κάθε διακρατική Προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών), Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και Λοιπών Φορέων και από τα δύο Κράτη.Οι προτάσεις από την ελληνική πλευρά για την Δράση «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας» θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά έναν ερευνητικό φορέα με προαιρετική τη συμμετοχής επιχείρησης.Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Περίοδος υποβολής

από 21/12/2016 έως 21/2/2017 (ώρα 16:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση www.ependyseis.gr κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στη δράση είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε επιχείρηση κατά της οποίας εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να εκτελέσουν το ερευνητικό έργο σε εγκατάστασή τους, που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας.
 • Να υποβάλλει για τις επιχειρήσεις έως δύο προτάσεις ανά ΑΦΜ και για τους ερευνητικούς φορείς έως δύο προτάσεις, σε επίπεδο Εργαστηρίου ή Τμήματος Σχολής ή Ινστιτούτου.
 • Να δεσμευτεί ότι το έργο του δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Οι συμμετέχοντες φορείς οφείλουν να υπογράψουν Συμφωνητικό συνεργασίας για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). Το Υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν επιβάλλεται η εκάστοτε σύμπραξη να το υιοθετήσει ως έχει. Στο συμφωνητικό αυτό2 θα ορίζεται ο Συντονιστής φορέας και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, θα καθορίζονται οι όροι συνεργασίας και θα διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, και κατά πόσον οι ερευνητικοί φορείς διατηρούν την κυριότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγουν και το δικαίωμα να τα δημοσιεύουν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει για κάποιους (ή όλους τους) ερευνητικούς φορείς, θα πρέπει εντός του συμφωνητικού να αποσαφηνίζεται σε ποιο φορέα/φορείς της σύμπραξης παρέχεται η κυριότητα των αποτελεσμάτων, και με ποιους όρους και προϋποθέσεις.

Επιπρόσθετα για τις επιχειρήσεις ισχύουν και οι παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Στην περίπτωση που το ερευνητικό έργο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση, υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ από την οποία να προκύπτει η δήλωση έναρξης του απαιτούμενου ΚΑΔ, πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής.
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).
 • Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων (βλ. Ορισμό Προβληματικής Επιχείρησης: Παράρτημα II).
 • Να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Τι χρηματοδοτείται

1. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης

 • δαπάνες προσωπικού: ερευνητές και τεχνικοί στον βαθμό που απασχολούνται άμεσα στο έργο
 • δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
 • δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
 • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 • δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης.

2. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ

 • δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
 • δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό
 • δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

3. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

 • δαπάνες προσωπικού
 • δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
 • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων
 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Προϋπολογισμός

€ 2.000.000

Αναλυτικά:

 • Αττική: 500.000€
 • Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Β. Αιγαίο: 500.000€
 • Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα: 900.000€
 • Στερεά Ελλάδα: 100.000€