Δωρεάν παραχώρηση για χρήση στην ΚοινΣΕπ Ανωγείων «Ν-Ιδαία Συνεργασία» δημοτικών ακινήτων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Από το πρακτικό της συνεδρίασης με αριθμό 8/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων, της 27ης του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 – {download}

Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των ακινήτων «ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ», «ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» στην ΚΟΙΝΣΕΠ «Ν-Ιδαία Συνεργασία».

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι έχουν κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Ανωγείων με διακριτικό τίτλο «Ν-Ιδαία Συνεργασία» δύο αιτήσεις στις 7/12/2017 με εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου 5754/7-12-2017 και συμπληρωματική αίτηση στις 23/5/2018 με εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου 1546/23-5-2018 για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης των ακινήτων «ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ», «ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» αντίστοιχα.

Αποφασίζει Ομόφωνα,

1. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση για χρήση στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Ανωγείων με διακριτικό τίτλο «Ν-Ιδαία Συνεργασία» των δημοτικών ακινήτων:
1.1. «ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ»,
1.2. «ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» και
1.3. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρησιδανείου.
2. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι 5 έτη από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού παραχώρησης.
3. Οι όροι παραχώρησης είναι όπως αναφέρονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρησιδανείου