Ειδική Γραμματεία ΚΑλΟ Συνοπτικός απολογισμός (Σεπτέμβριος 2018-Ιούνιος 2019)


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το έργο της Ειδικής Γραμματείας, σύμφωνα με τα άρθρα 36-41 του ν.4430/206, περιλαμβάνει ευρύ φάσμα ενεργειών. Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας kalo.gov.gr είναι αναρτημένο σημαντικό μέρος των εργασιών. Συνοπτικά το έργο της Ειδικής Γραμματείας, στο χρονικό διάστημα από την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης 2018 (Σεπτέμβριος) έως σήμερα (Ιούνιος 2019) περιλαμβάνει:

 • 2η Ετήσια Έκθεση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο., σε συνεργασία με την Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, πραγματοποίησε στις 7-11 Νοεμβρίου 2018 τη 2η Ετήσια Έκθεση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Στην έκθεση συμμετείχαν περίπου 120 φορείς απ’ όλη την Ελλάδα. Παράλληλα διοργανώθηκαν ενημερωτικές παρουσιάσεις και συζητήσεις σε έξι θεματικές ενότητες καθώς και εργαστήρια που αφορούσαν στη σύσταση και λειτουργία εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο.

 • Επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Η Ειδική Γραμματεία συνεργάστηκε με την Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για την προδημοσίευση και στη συνέχεια την προετοιμασία της αντίστοιχης πρόσκλησης για την επιχορήγηση των υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Στη δημοσίευση της πρόσκλησης υπήρξε καθυστέρηση, καθώς οι προδιαγραφές της πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εναρμονίσουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα χαρακτηριστικά των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στη χώρα μας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές.

 • Προετοιμασία και Λειτουργία «Κέντρων Στήριξης» Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Ξεκίνησε η λειτουργία των «Κέντρων Στήριξης» με παρουσία σχεδόν στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Αποστολή των Κέντρων Στήριξης είναι να λειτουργήσουν ως σημεία πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για υπάρχοντες και δυνητικούς φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Για την προετοιμασία και τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης η Ειδική Γραμματεία πραγματοποίησε Διημερίδα Εργασίας και ανάρτησε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

 • Παρακολούθηση – Αξιολόγηση της εφαρμογής του ν.4430/2016

Καθώς έχει συμπληρωθεί μια διετία από την ψήφιση του ν.4430/2016, κρίθηκε σκόπιμη η καταγραφή των προβλημάτων κατά την εφαρμογή του άνω νόμου και βάσει αυτού έγιναν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την επεξεργασία τροπολογιών επί του ν. 4430/2016 προς την κατεύθυνση ικανοποίησης των αιτημάτων των φορέων του πεδίου. Ενδεικτικά, προετοιμάστηκαν προτάσεις τροπολογίας επί των άρθρων 3 παρ.4 του ν.4430/16 (25% μισθολογικές δαπάνες επί του κύκλου εργασιών), για το οποίο λήφθηκαν υπόψη και τα οριζόμενα στους αντίστοιχους νόμους πλαίσιο ευρωπαϊκών χωρών και επί του άρθρου 14 παρ. 8 του ν.4430/16 (65% ως ανώτατο όριο εσόδων από ΝΠΔΔ για τις Κοιν.Σ.Επ. συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας).

 • Παρακολούθηση – Αξιολόγηση της εφαρμογής της ΥΑ 61621/Δ5.2643 «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν.4430/16»

Στην ίδια κατεύθυνση με τα προαναφερόμενα στην εφαρμογή του ν.4430/16 και στο πλαίσιο βελτίωσης, απλοποίησης και αποσαφήνισης των διαδικασιών καθώς και της άρσης δυσχερειών που έχουν διαπιστωθεί και αποτυπωθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, ολοκληρώθηκε η προεργασία τροποποίησης της ΥΑ. Προτεραιότητα δόθηκε στην επεξεργασία των διατάξεων περί χορήγησης πιστοποιητικού μέλους, περί του κριτηρίου συμμετοχής και απασχόλησης των ατόμων από ευάλωτες και ειδικές ομάδες στις Κοιν.Σ.Επ Ένταξης, στην ανάγκη επέκτασης της προθεσμίας υποβολής πρόσθετων στοιχείων και στη δυνατότητα του αρμόδιου τμήματος της Ειδικής Γραμματείας για βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Κ.ΑΛ.Ο. στην οποία οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό φάκελο μέσω του οποίου συναλλάσσονται με την Ειδική Γραμματεία. Ειδικότερα, για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της επεξεργασίας στοιχείων (όπου δεν απαιτείται τροποποίηση της σχετικής ΥΑ) έγιναν σχετικές παρεμβάσεις – αλλαγές.

 • Δημιουργία νέων υποδειγμάτων καταστατικών των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων.

Διαμορφώθηκαν νέα υποδείγματα καταστατικών τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας, με στόχο την επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας σύστασης των εν λόγω φορέων, την αποσαφήνιση και βελτίωση της διατύπωσης των καταστατικών, καθώς και την εισαγωγή πρόσθετων διευκρινιστικών υποσημειώσεων.

 • Συνεργασία- ενημέρωση φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και κυρίως τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και κατόπιν σχετικών αιτημάτων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία με τους κατά περίπτωση οργανισμούς (ΑΑΔΕ, Υπ. Μεταφορών, Περιφέρειες, ΕΦΚΑ κ.λπ.) με αντικείμενο διευκρινίσεις και προτεινόμενες αλλαγές για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των φορέων αυτών από τους άνω οργανισμούς.

 • Βελτιώσεις στην λειτουργία της πλατφόρμας-Αξιοποίηση δεδομένων Η αναβάθμιση της λειτουργίας της πλατφόρμας kalo.yeka.gr είναι μια διαρκής διαδικασία κατά την οποία:
 • Δημιουργήθηκαν ή/και βελτιώθηκαν ως προς την σαφήνειά τους τα απαντητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στους αιτούντες.
 • Αναβαθμίστηκε η διασύνδεση με το Π/Σ της ΑΑΔΕ (taxisnet) ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων ταυτότητας του Φορέα (π.χ. έδρα, ΚΑΔ) κατά την συμπλήρωση αιτήσεων στην πλατφόρμα του Μητρώου.
 • Βελτιώθηκαν οι δικλείδες ασφαλείας του συστήματος, ώστε να εντοπίζονται οι Φορείς που δεν εκπληρώνουν βασικές υποχρεώσεις (π.χ. υποβολή αίτησης Πιστοποιητικού Μέλους) και να ενημερώνονται άμεσα για αυτές.
 • Παρέχεται επιπλέον πληροφοριακό υλικό στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας.
 • Βελτιώθηκε η ποσότητα και η ποιότητα των συγκεντρωτικών αναφορών, γεγονός που διευκολύνει την πληρέστερη παρουσίαση των πληροφοριών στο ευρύ κοινό, αλλά τον σχεδιασμό πολιτικής.