ΕΚΤΑΚΤΟ: Ενδιαφέρουσες Τροποποιήσεις του ν 4430/16


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Άρθρο 43 Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία (σύντομα θα λάβει ΦΕΚ) (4430/2016)

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4430/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση το επιβληθέν πρόστιµο δε µπορεί να είναι µικρότερο των διακοσίων (200) ευρώ και µεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4430/2016 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Μέλη των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Οµάδων µπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196).»

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4430/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «β. Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα µέλη του Συνεταιρισµού Εργαζοµένων υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, για κύρια ασφάλιση και υγειονοµική περίθαλψη, και από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ. Τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν µέχρι 31.12.2016 για τους ανωτέρω κλάδους ασφάλισης, τις προβλεπόµενες για τον ΟΑΕΕ ασφαλιστικές εισφορές.

Από 1.1.2017 καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 39 και την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) για τους ασφαλισµένους που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ βάσει των σχετικών διατάξεων του τέως ΟΑΕΕ.

Μέλη του Συνεταιρισµού που ασκούν για λογαριασµό αυτού τεχνικές ή οικοδοµικές εργασίες, για την άσκηση των οποίων υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ΣΤ΄ Κεφαλαίου του Κανονισµού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, υπάγονται στην ασφάλιση του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για κύρια ασφάλιση και υγειονοµική περίθαλψη και του τέως ΕΤΕΑΜ για επικουρική ασφάλιση και από 1.1.2017 στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ.

Αν τα µέλη του Συνεταιρισµού ασκούν παράλληλα και άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, µέχρι 31.12.2016 έχουν εφαρµογή οι σχετικές γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται για την ασκούµενη επαγγελµατική τους δραστηριότητα, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) για τα µέλη του Συνεταιρισµού που έχουν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση µετά την 1.1.1993 (νέοι ασφαλισµένοι). Από 1.1.2017 έχουν εφαρµογή οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016.»

4. Εάν από την εφαρµογή της παραγράφου 3 προκύψουν οφειλές των ασφαλισµένων και των εργοδοτών, αυτές δεν επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις και τυχόν πρόστιµα, εφόσον εξοφληθούν εντός εξαµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εάν δεν εξοφληθούν εντός της εξάµηνης προθεσµίας, επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις µετά τη λήξη αυτής.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΓ΄, 10 Ιουλίου 2018, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις (download)