ΕΚΤΑΚΤΟ: Ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία αλλαγής σύνθεσης μελών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ν.4430/2016 (αρ.17, παρ.4), η αποχώρηση των μελών μιας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΉΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ισχύει  από την αρχή του επόµενου λογιστικού έτους. Τα αποχωρούντα μέλη διατηρούν μέχρι τότε πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις και λαμβάνονται υπόψη κατά την λειτουργία (απαρτία, λήψη απόφασης) των συλλογικών οργάνων (Γενική Συνέλευση, Διοικούσα Επιτροπή) της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Αντίθετα, η αποχώρηση μέλους Συνεταιρισμού Εργαζομένων ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποχώρησης του μέλους προς το ΔΣ του Συνεταιρισμού.


Τώρα πλέον σαν Αυτόνομη Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σας κάνουμε γνωστό ότι μπορούμε έναντι ενός μικρού ετήσιου τιμήματος να σας παράσχουμε τεχνική υποστήριξη στις επαφές σας με το Μητρώο Κ.Αλ.Ο  με την εγγύηση άνω των 7 ετών που έχουμε στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας και των άνω των 440 ΚοινΣΕπ που έχουμε βοηθήσει στην Σύσταση και στην Υποστήριξη. {δείτε εδώ}


Επίσης, η ανωτέρω πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά την οικειοθελή αποχώρηση μέλους. Η διαγραφή μέλους με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ισχύει από την ημερομηνία απόφασης της ΓΣ.

Με βάση την παραπάνω πρόβλεψη, έχουν πραγματοποιηθεί βελτιώσεις/προσθήκες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων kalo.yeka.gr  ώστε να αποτυπώνονται πληρέστερα τα στοιχεία κάθε επιχείρησης και συγκεκριμένα η ακριβής σύνθεση μελών του Φορέα.

Ειδικότερα,  έχει προστεθεί στην καρτέλα στοιχεία μελών, το πεδίο «ημερομηνία αποχώρησης».

Σε ότι αφορά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων τροποποίησης στοιχείων Φορέα και ειδικότερα τις αιτήσεις για αλλαγή στην σύνθεση μελών Φορέα, επισημαίνουμε τις εξής αλλαγές:

 • Κατά την υποβολή της αίτησης, ο Φορέας δεν θα πρέπει να διαγράψει το αποχωρούν μέλος, αλλά να δηλώσει απλώς την ημερομηνία αποχώρησής του, η οποία είναι εκ του νόμου η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση αποχώρησης.
 • Σε ότι αφορά την πλατφόρμα,  ο χρήστης θα πρέπει αντί να επιλέξει το πεδίο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» στην καρτέλα «στοιχεία μελών», να επιλέξει το πεδίο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» που αντιστοιχεί στο μέλος που αποχωρεί και στην συνέχεια να συμπληρώσει το πεδίο «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ» με την ημερομηνία 31/12 τρέχοντος έτους.

Συνεπώς, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την δήλωση της αλλαγής σύνθεσης μελών Φορέα μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr διαμορφώνεται ως εξής:

Οι Φορείς υποβάλλουν μέσω του kalo.yeka.gr (αφού εισέλθουν με χρήση κωδικών taxisnet της επιχείρησης) ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΑ, επιλέγοντας το πεδίο «Αλλαγή σύνθεσης μελών Φορέα» και επισυνάπτοντας στην καρτέλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ, (σε αρχεία pdf<3,5mb) κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:

Για την είσοδο νέου/ων μέλους/ών:

 • Ακριβές αντίγραφό του Πρακτικού της ΓΣ περί αποδοχής της εισόδου νέου/νέων μέλους/ών
 • Ακριβές αντίγραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών (μπορείτε να δείτε Υπόδειγμα εδώ) του Φορέα, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχείων όλων των μελών που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.12 της ΥΑ 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017):  (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Ένταξη στις Ευάλωτες ή στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού του Ν.4430/2016). Το αντίγραφο θα πρέπει να φέρει ένδειξη ακριβές αντίγραφο και υπογραφή του Προέδρου ή/και του Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής (ή του Διαχειριστή αν προβλέπεται)

Για την διαγραφή  μέλους/ων:

 • Ακριβές αντίγραφό του Πρακτικού της ΓΣ περί διαγραφής μέλους/ων, όπου επισημαίνονται και οι λόγοι διαγραφής. (Ως ημερομηνία αποχώρησης θα συμπληρωθεί η ημερομηνία απόφασης της ΓΣ)

Για την αποχώρηση μέλους/μελών:

 • Αιτήσεις αποχώρησης μέλους/ων από τον Φορέα (θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή). Ως ημερομηνία αποχώρησης θα συμπληρωθεί η 31/12 τρέχοντος έτους (για ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) ή η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποχώρησης (για Συν.Εργαζομένων).

 

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
 • ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο
 • Ταχ. Δ/νση      : Σταδίου 29
 • Ταχ.Κώδικας   : 101 10 – Αθήνα
 • e-mail               : mitrwokoin@ypakp.gr