ΕΚΤΑΚΤΟ Η απόφαση για τη λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 61621/Δ5.2643/30.12.16 για την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016. Η πολυσέλιδη απόφαση περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για το Μητρώο, την εγγραφή των Κοιν.Σ.Επ., των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, τα δικαιολογητικά εγγραφής όπως και τις διαδικασίες διαγραφής από το Μητρώο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγγραφή σε αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρα 31 (Μεταβατικές διατάξεις) και 32 (Μετάπτωση υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011) στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016), ορίζονται τα εξής:

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του Μητρώου, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή και πιστοποίηση των Κοιν.Σ.Επ., των Συν.Εργαζομένων, των Κοι.Σ.Π.Ε. και των άλλων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε αυτό, δύνανται να διενεργούνται και χειρόγραφα. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα προτυποποιημένα έγγραφα από τον διαδικτυακή σελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να τα υποβάλουν στο αρμόδιο Τμήμα.

Κατά τη διάρκεια της χειρόγραφης λειτουργίας του Μητρώου, όλες οι οριζόμενες στα άρθρα της παρούσας προθεσμίες για την καταχώριση, τον έλεγχο στοιχείων, την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, την έγγραφη ειδοποίηση, την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων και όποιας άλλης απαιτούμενης από Τμήμα Μητρώου ενέργειας, παρατείνονται κατά πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 αιτήσεις προσωρινής εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4019/2011, θα πρέπει να επανυποβληθούν με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο και να εξεταστούν κατά προτεραιότητα από το Τμήμα Μητρώου.

Για τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 αιτήσεις οριστικής εγγραφής του ν. 4019/2011, εκδίδεται από το Τμήμα Μητρώου βεβαίωση καταχώρισης Διοικούσας Επιτροπής και ενημερώνεται ο φάκελος της επιχείρησης με τα λοιπά υποβληθέντα έγγραφα (βεβαίωση έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ., ετήσιος προγραμματισμός).

α) Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 Κοιν.Σ.Επ. ένταξης μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης Ευάλωτων Ομάδων ή σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης Ειδικών Ομάδων και οι Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού και οι Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ή σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού τους και μετά την υποβολή αίτησης, η οποία κατατίθεται στο Τμήμα Μητρώου μέχρι 30.6.2017. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας στο Τμήμα Μητρώου και να συνοδεύεται από το τροποποιημένο Καταστατικό και το Πρακτικό ΓΣ σχετικά με την λήψη απόφασης τροποποίησης. Η εξέταση των αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13 της απόφασης.
β) Οι υφιστάμενοι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) του ν. 2716/1999 εγγράφονται αυτοδικαίως στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ως Κοιν.Σ.Επ. ένταξης, χωρίς νέα αίτησή τους.
γ) Οι Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 14 του ν. 4019/2011, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να φέρουν την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υποχρεούνται μέχρι 31.3.2017, να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της απόφασης διαφορετικά διαγράφονται αυτοδίκαια από αυτά.

Το Τμήμα Μητρώου υποχρεούται να απαντήσει στην αίτηση του Φορέα εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αίτησης.

Ο Φορέας διατηρεί την ιδιότητα μέλους του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για το διάστημα μεταξύ της υποβολής της αίτησής του και της οριστικής απάντησης του Τμήματος Μητρώου.

Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της προθεσμίας της παρ.1 του άρθρου 32, οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού και Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και οι Φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση, παύουν να θεωρούνται Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016. Το Τμήμα Μητρώου εκδίδει σχετικές διαπιστωτικές πράξεις διαγραφής τις οποίες κοινοποιεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.”

Δείτε την απόφαση 61621/Δ5.2643/30.12.2016