ΕΚΤΑΚΤΟ – Κατάλογος Δικαιούχων και Απορριφθέντων για τα «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


πατήστε στην εικόνα για να δείτε τα αποτελέσματα

Την αποδοχή του από 26.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8.8761/24.09.2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εισήγηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης σαράντα δυο (42) υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων, με συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτών (5.327.159,89€) στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», προς τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

download here

Την κατάρτιση καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Δράσης κατά φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη ανά Περιφερειακή Ενότητα, με δεκατρείς (13) επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης πράξεων, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δυο ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (1.650.882,39€) σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων, είκοσι εννιά (29) πράξεων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (3.676.277,50€), λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή λόγω εκπροθέσμου υποβολής σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Την μη αξιολόγηση δυο (2) υποβληθέντων φυσικών φακέλων πράξεων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (254.000,00€), καθώς δεν υπεβλήθη αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Οι δικαιούχοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 Ν. του ν. 2690/1999) κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.