ΕΚΤΑΚΤΟ Ξεκίνησε η αποστολή των Αριθμών ΓΕΜΗ στις ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με την παρούσα επιστολή, μας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία σε εφαρμογή του ν.4919/22 (Α’71), προχώρησε στην αυτεπάγγελτη εγγραφή της επιχείρησής σας, ως ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με τα εξής στοιχεία:

Αν δεν λάβετε σύντομα σχετική ειδοποιηση ελάτε σε επαφή μαζί μας, σύντομα ο αριθμός ΓΕΜΗ θα είναι και διαθέσιμος στην προσωπική καρτέλα στο Μητρώο Κ.Αλ.Ο. και σε επικαιροποιημένο αρχείο που θα δημοσιεύεσει η Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το ν.4919/2022, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:

 • α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ,
 • β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,
 • γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,
 • δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου.

Συνεπώς, θα πρέπει άμεσα οι φορείς να προσθέσουν τον αριθμό ΓΕΜΗ στα έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφά τους και ιστοσελίδες.

Επισημαίνουμε ότι η εγγραφή της επιχείρησης σας στο Γ.Ε.ΜΗ δεν συνεπάγεται την διαγραφή της από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν.4430/2016, το οποίο εξακολουθεί την λειτουργία του (αρ.15 ν.4919/22) και οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό διατηρούν την ιδιότητα του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο, τον Αριθμό Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (ΑΓΕΜΚΟ), καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (π.χ. ετήσια υποβολή αίτησης Πιστοποιητικού Μέλους) που συνεπάγεται η υπαγωγή τους στον ν.4430/2016.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, μέχρι την πλήρη προσαρμογή της πλατφόρμας του ΓΕΜΗ στις ιδιαιτερότητες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, η υποβολή αιτήσεων θα συνεχίσει να γίνεται μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr με χρήση κωδικών taxisnet της επιχείρησης (για αιτήσεις τροποποίησης στοιχείων, διαγραφής ή χορήγησης βεβαιώσεων μεταβολών, μη λύσης-μη εκκαθάρισης και σύνθεσης οργάνου διοίκησης) ή του νομίμου εκπροσώπου (για αιτήσεις εγγραφής).

Με επόμενη ενημέρωση, η Υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει σχετικά την ενεργοποίηση της πρόσβασης σας στην πλατφόρμα του ΓΕΜΗ και τον τρόπο απόκτησης κωδικών πρόσβασης.

Οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μας στους Φορείς και οι αντίστοιχες Ανακοινώσεις που θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ:

Θα φέρουν ένδειξη «Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αρ.20 ν.4919/22)»
Θα αναγράφουν τον Αριθμό ΓΕ.Μ.Η της επιχείρησης και
Θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή του αρμόδιου στελέχους της Υπηρεσίας μας

Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ.18 του ν.4919/22, για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 16, (περιλαμβάνονται και οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων) η καταχώριση και η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, είναι υποχρεωτική, προκειμένου να επέλθουν τα εξής έννομα αποτελέσματα:

 • α) η απόκτηση νομικής προσωπικότητας, εφόσον είναι υπό σύσταση,
 • β) η τροποποίηση του καταστατικού τους,
 • γ) η ολοκλήρωση της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της μετατροπής τους,
 • δ) η θέση τους σε λύση, μετά από απόφαση των εταίρων τους ή μετά από έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης,
 • ε) η αναβίωσή τους, εφόσον είναι υπό εκκαθάριση, καθώς και στις περιπτώσεις παύσης των εργασιών της διαδικασίας πτώχευσης, λόγω της εξόφλησης των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστασης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται αναβίωση νομικού προσώπου,
 • στ) η απώλεια της νομικής προσωπικότητας με την καταχώριση της διαγραφής του νομικού προσώπου,
 • ζ) η επανεγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και η θέση εκ νέου σε κατάσταση εκκαθάρισης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28.

Συνεπώς, μοναδικό αποδεικτικό έγγραφο για την απόδειξη της επέλευσης των ανωτέρω νομικών γεγονότων αποτελεί η αντίστοιχη βεβαίωση που χορηγείται από την Υπηρεσία μας, κατόπιν αίτησης μέσω του kalo.yeka.gr και φέρει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι Κοιν.Σ.Επ και οι Συν. Εργ. απαλλάσσονται από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 2 αρ.49 ν.4919/2022)