ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 10/02/2018 – Άμεση Χρηματοδότηση υπό Σύσταση και Υφιστάμενων ΚοινΣΕπ αιτήσεις ΕΩΣ 10/02/2018


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το πρόγραμμα ELBA – Ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη υλοποιείται από το δίκτυο 7 εθνικών Κάριτας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Χρηματοδοτείται από τις Κάριτας Γαλλίας – Secours Catholique, Κάριτας Ισπανίας, Κάριτας Ιταλίας και Catholic Relief Services (CRS) για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 1. Να εμπλουτιστεί η γνώση για την Κοινωνική Οικονομία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
 2. Να αναπτυχθούν Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
 3. Να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο οικοσύστημα για Κοινωνική Οικονομία, μέσα από την αναζωογόνηση κοινοτήτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
 4. Να ασκηθεί πίεση στα τοπικά θεσμικά όργανα για την έγκριση κατάλληλης νομοθεσίας για την κοινωνική οικονομία

Ορισμός της «Κοινωνικής Επιχείρησης» για το πρόγραμμα ELBA 

«Κοινωνική Επιχείρηση» είναι κάθε μη κυβερνητική οντότητα που έχει ως στόχο την επιδίωξη του κοινού καλού και της κοινωνικής συνοχής, μέσω της παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών ικανών να αποφέρουν κέρδη. Η κοινωνική επιχείρηση χρησιμοποιεί το κέρδος προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης ή της τοπικής κοινότητας, προκειμένου να επιτύχει οικονομική βιωσιμότητα καθώς και περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Το κέρδος δεν διανέμεται ως μερίσμα ούτε χρησιμοποιείται για άλλους ιδιωτικούς σκοπούς. Η κοινωνική επιχείρηση στοχεύει στην ανταπόκριση στις ανάγκες και επιθυμίες της κοινότητας μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή, ευνοώντας τις δυνατότητες απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της Καθολικής Κοινωνικής Διδασκαλίας.

Στόχοι της παρούσας Προκήρυξης

Γενικός στόχος – Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΕΛΛΑΔΑ (στόχος αριθ. 2 του ELBA).

Ειδικοί στόχοι – Μέσω των επιχορηγήσεων που παρέχονται με την παρούσα προσφορά, ο αιτών πρέπει να επιτύχει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • Να ενισχύσει την επιχειρηματική δομή νεοσύστατων επιχειρήσεων ή υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Να δημιουργήσει νέες εργασιακές ευκαιρίες για ευάλωτα άτομα
 • Να προτείνει επαγγελματική κατάρτιση και σχέδιο ένταξης για την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων.

Ποσό της επιχορήγησης

Το συνολικό ποσό του Ταμείου Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι 15.000 €.

Κανόνες επιλεξιμότητας για τους αιτούντες – Ποιος μπορεί να υποβάλει

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορούν να είναι οποιεσδήποτε υφιστάμενες και καταχωρισμένες κοινωνικές επιχειρήσεις ή να προτείνουν την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορεί να είναι οποιοσδήποτε νομικός και μη κυβερνητικός φορέας που σχεδιάζει να ξεκινήσει και να καταγράψει τις προτάσεις τους ως νέες κοινωνικές επιχειρήσεις.

Οι Εθνικές Κάριτας δεν είναι επιλέξιμες ως υποψήφιες καθώς ο ρόλος τους είναι υποστηρικτικός προς την κοινωνική οικονομία στη χώρα, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους επιλέξιμους φορείς.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες για κάθε πρόταση είναι:

 • Αγορά (ή ενοικίαση) εξοπλισμού και υλικού για την επιχείρηση.
 • Υπηρεσίες και συμβουλές για την επιχείρηση.
 • Συντήρηση του εξοπλισμού.
 • Το κόστος marketing και διαφήμισης.
 • Γενικές δαπάνες των επιχειρήσεων (το μέγιστο στο 20% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης).
 • Αγορά γης ή κτιρίων (το μέγιστο στο 60% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης).
 • Μισθοί των στελεχών της διοίκησης ή των εργαζομένων, πρακτική εξάσκηση (το μέγιστο στο 50% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης).
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση για τη διοίκηση και τους εργαζομένους (το μέγιστο στο 50% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης).
 • Διοικητικές δαπάνες (το μέγιστο στο 5% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης).

Τα έξοδα είναι επιλέξιμα αν προκύψουν μετά την έναρξη της πρότασης, δηλαδή από την ημέρα που τα χρήματα μεταφέρθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος.

Δεν υπάρχουν όρια σχετικά με τους τομείς δράσης των κοινωνικών επιχειρήσεων (π.χ. γεωργία, βιοτεχνία, προϊόντα πληροφορικής, τουρισμός, υπηρεσίες …).

Διάρκεια της πρότασης

Το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό όριο για την υλοποίηση της πρότασης είναι 12 μήνες.

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η Κοινωνική Επιχείρηση ασχολείται με εποχιακές δραστηριότητες (π.χ. γεωργία, τουρισμός), η διάρκεια της υλοποίησης μπορεί να είναι μεγαλύτερη, αν είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Ποσό της επιχορήγησης

Το ανώτατο επιτρεπτό ποσό της επιχορήγησης για την ίδρυση νέας κοινωνικής επιχείρησης ανέρχεται σε 15.000,00 ευρώ.

Το μέγιστο επιτρεπτό ποσό της επιχορήγησης για την υποστήριξη μιας ήδη υφιστάμενης κοινωνικής επιχείρησης ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να χορηγήσει στον αιτούντα μικρότερο ποσό από το απαιτούμενο, σε περίπτωση που κάποιο κόστος θεωρηθεί ότι δεν συμφωνεί με τους σκοπούς της Προκήρυξης ή σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου δεόντως αιτιολογημένου λόγου.

Υποχρεώσεις επιχορηγούμενων Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Οι επιχορηγούμενες κοινωνικές επιχειρήσεις θα αντιπροσωπεύουν καλές πρακτικές στην κοινωνική οικονομία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Γι αυτό, εφόσον επιχορηγηθούν, είναι υποχρεωμένες:

 • να συμμετέχει ενεργά στις διάφορες δραστηριότητες που προτείνονται από το έργο ELBA σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το προσωπικό της ELBA και οι εθνικοί συντονιστές θα γνωστοποιήσουν τους τρόπους συμμετοχής (όπως συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή επισκέψεις μελέτης, δραστηριότητες επανατροφοδότησης, ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων και άλλες).
 • να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία Καθοδήγησης και Παρακολούθησης της κοινωνικής επιχείρησης που προτείνουν οι Εθνικοί Συντονιστές και το προσωπικό της ELBA, σύμφωνα με τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της διαφάνειας. Η κοινωνική επιχείρηση συμφωνεί να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξή της με βάση τα πρότυπα καθοδήγησης και παρακολούθησης που παρέχει το προσωπικό της ELBA. Δεσμεύεται ως προς τη σωστή συμπλήρωση της τεκμηρίωσης που απαιτείται για την Καθοδήγηση και την Παρακολούθηση (όπως το Business Canvas Model και άλλα). Ειδικότερα, η Κοινωνική Επιχείρηση θα θέσει στη διάθεση του προσωπικού της ELBA, κατόπιν αιτήματος, πλήρη οικονομικά και δημοσιονομικά αρχεία (όχι μόνο τα οικονομικά στοιχεία της επιχορήγησης).

Πώς να κάνετε αίτηση

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο αίτησης.

Παρακαλώ φροντίστε να χρησιμοποιήσετε και να συμπληρώσετε τα διαφορετικά Έντυπα Αιτήσεων, σε περίπτωση που ο αιτών είναι μια υπάρχουσα κοινωνική επιχείρηση (Έντυπο Αίτησης 1) ή αν ξεκινά μια κοινωνική επιχείρηση (Έντυπο Αίτησης 2)

Οι προτάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

Για αγορές άνω των 2.000 ευρώ, θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται προτιμολόγια ή συμβάσεις.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση με μία μόνο πρόταση σε αυτή την Προκήρυξη.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και επικοινωνία για ενημέρωση

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2018 και να κοινοποιηθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Εθνικού Συντονιστή της ΕLΒΑ (ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, svlachos@caritas.gr). Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 0030 6975839635 ή στο 0030 2109221002.

Φάση αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από μια επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται από προσωπικό και εμπειρογνώμονες από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς της ELBA.

Η αξιολόγηση θα παρέχεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αποτελέσματα του Πλαισίου Αξιολόγησης (βλ. Παρακάτω).

Όλοι οι Υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση της ELBA για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, λαμβάνοντας γραπτές ανατροφοδοτήσεις τόσο σε περίπτωση θετικού όσο και αρνητικού αποτελέσματος, το αργότερο στις 15 Μαρτίου 2018.

Φάση Ανάθεσης και Υποβολής Αναφορών

Τα κονδύλια που σχετίζονται με το Ταμείο Κοινωνικών Επιχειρήσεων θα αποστέλλονται από το προσωπικό του ELBA στον τραπεζικό λογαριασμό των Εθνικών Κάριτας. Μετά από αυτό, θα υπογραφεί ένα Μνημόνιο Κατανόησης (ή μια Σύμβαση) μεταξύ του αιτούντος που επιλέχτηκε (ή των αιτούντων που επιλέχθηκαν) και των εθνικών Caritas, οι οποίες θα μεταβιβάσουν την εγκεκριμένη επιχορήγηση βάσει των συμφωνημένων διαδικασιών.

Η Εθνική Κάριτας καθορίζει τις διαδικασίες χρηματοδότησης και υποβολής εκθέσεων με την επιχορηγούμενη Κοινωνική Επιχείρηση, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχει η διευθύνουσα ομάδα του ELBA και σύμφωνα με την τοπική νομοθεσίας και τις διαδικασίες.

Η Εθνική Κάριτας θα ενημερώνει την Ομάδα Διεύθυνσης του ELBA για τη χρήση των κεφαλαίων το αργότερο ένα μήνα μετά το τέλος της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που παρέχονται μέσω αυτού του διαγωνισμού.

 • Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε ΕΔΩ
 • Για να κατεβάσετε την αίτηση χρηματοδότησης για νέες κοινωνικές επιχειρήσεις πατήστε ΕΔΩ
 • Για να κατεβάσετε την αίτηση χρηματοδότησης για υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις πατήστε ΕΔΩ