Ενίσχυση εταιρειών για ερευνητικά έργα στην Περιφέρεια Ηπείρου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε τροποποίηση της προκήρυξης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπειρος» 2014-2020, συμβάλλοντας στον Ειδικό Στόχο 1: «Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας».

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, με την τροποποίηση προστίθενται στους επιλέξιμους φορείς οι ΚΟΙΝΣΕΠ και οι Συνεταιρισμοί, καθώς και επιπλέον ΚΑΔ που σχετίζονται με τη γεωργία, δασοκομία και αλιεία. Επιπλέον τροποποιούνται επιλέξιμες ενέργειες, σημαντικά σημεία στη διαδικασία υποβολής της αίτησης, στον τρόπο αξιολόγησης και υλοποίησης των προτάσεων, καθώς και στις υποχρεώσεις των δικαιούχων. Λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων κρίθηκε απαραίτητη και η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων.

Σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης, της οποίας η αναλυτική περιγραφή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου (www.peproe.gr).

Επιλέξιμοι φορείς

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η Δράση απευθύνεται σε:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: δηλαδή κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) να περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ της δημοσιευμένης πρόσκλησης.

• Να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν αποκλειστικά είτε ως νομικά πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.

• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

• Να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις.

Φορείς Ερευνας και Τεχνολογίας: δηλαδή κάθε οντότητα με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική παρουσία ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης.

Επισημαίνεται ότι στην πρόταση (σε περιπτώσεις συνεργασίας) μπορούν να συμμετέχουν ως δικαιούχοι και Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων άλλων περιφερειών της χώρας, εφόσον η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, προς όφελος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τομείς δραστηριότητας

Η Δράση θα ενισχύσει έργα στους τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου και παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την περιφέρεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες: Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο. Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Οταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 6.150.000 ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν έργα: με δημόσια δαπάνη έως 300.000 ευρώ και εφόσον συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις και άνω θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 500.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους και την κατηγορία δαπάνης, κυμαίνεται από 25% έως 80%. Η χρονική διάρκεια των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, δεν ξεπερνάει τα 3 έτη. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έως 23/11/2017.