ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ενίσχυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Περιφέρειας Κρήτης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών νέων ή και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής την ενίσχυση της απασχόλησης.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Μέσω της δράσης επιδιώκεται να επιτευχθεί :

 • Η στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Η μείωση της ανεργίας.
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Η μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Προϋπολογισμός Δράσης

Η Δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» του ΕΣΠΑ 2021- 2027 συνολικού ύψους 2.000.000,00€ .

Ο προϋπολογισμός της δράσης ενδεικτικά κατανέμεται ως εξής:

 • ποσοστό 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις,
 • ποσοστό 30% για υπό σύσταση επιχειρήσεις.

με δυνατότητα μεταφοράς πόρων από μια κατηγορία στην άλλη στο βαθμό που δεν καλυφθούν οι επιμέρους προϋπολογισμοί από τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις και Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής


Για την Συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα πρέπει να ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ προς το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αν θέλετε την βοήθεια μας στην επίλυση τυχων Εκκρεμοτήτων στείλτε μήνυμα από εδώ


Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση :

 • Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο του Ν.4430/2016 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο με πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ,
 • Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο οι οποίοι θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Δείτε την Προδημοσίευση της Δράσης εδώ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων είναι :

 • Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης,
 • Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που θα προσδιορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Οι υπό σύσταση φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση ενώ οι υφιστάμενοι φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα δηλούμενο επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και να δραστηριοποιούνται για τον επιλέξιμο ΚΑΔ (έχοντας έδρα ή νόμιμο παράρτημα) στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016), άρθρο 3, παρ. 1 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016) (Υφιστάμενοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο).
 • Να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πιστοποιητικό μέλους για το τρέχον έτος (Υφιστάμενοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο).
 • Οι υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (Υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο).
 • Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • Να μην διακόψουν τη λειτουργία τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για 1 (ένα) έτος μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

Ο φορέας Κ.Α.Λ.Ο. να δημιουργήσει μία (1) τουλάχιστον θέση εργασίας που να αντιστοιχεί σε 18 ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας.

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής θα προσδιορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκλησης της Δράσης.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων – Ποσοστά Ενίσχυσης Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να κυμαίνεται από 25.000 € έως 70.000 €.

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας