Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του Τουρισμού


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, έχει προκηρυχθεί δράση για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού τομέα του τουρισμού.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη προκήρυξη, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ε.Ε., στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜμΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network. Το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:

images

– Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση.
– Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜμΕ.
– Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.
– Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
– Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜμΕ και βελτίωση της πρόσβασής τους στις αγορές.

Το πρόγραμμα COSME θα υποστηρίζει, θα συμπληρώνει και θα συντονίζει δράσεις των κρατών-μελών. Επίσης, θα αγγίξει ιδιαίτερα προβλήματα διακρατικού χαρακτήρα τα οποία, λόγω των οικονομιών κλίμακας ή ως αποτέλεσμα της επίδειξής τους, μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:

– Η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς στην ενιαία αγορά.
– Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη-μέλη.

Οι κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα εξής:

-l Την πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία στοχεύουν εταιρείες σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους: τη δημιουργία, επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Μια διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη θα παρέχει επιχειρηματικά κεφάλαια σε επιχειρήσεις, ιδίως κατά τη φάση ανάπτυξής τους.

– Το Enterprise Europe Network: Δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Το δίκτυο αυτό είναι ένα «one-stop shop» για τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜμΕ στην Ε.Ε. και πέρα από αυτήν.

– Την Επιχειρηματικότητα. Η υποστήριξη θα δίνεται για την ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τον εντοπισμό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

– Τη βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πολιτικής ανάπτυξής τους. Αναλυτική εργασία θα πρέπει να αναληφθεί για τη διευκόλυνση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής των εθνικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολιτικής.

– Τη διεθνοποίηση των ΜμΕ.

Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος, το πρόγραμμα COSME θα παράσχει στις ΜμΕ υποστήριξη για διευκόλυνση της επέκτασης επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. και στις αγορές εκτός της Ε.Ε. Διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες θα ενισχυθούν, ιδίως, για μείωση των διαφορών στο κανονιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ της Ε.Ε. και των κυριότερων εμπορικών εταίρων της.

Στόχος της πρόσκλησης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, κύριος στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού τομέα του τουρισμού, βασισμένη σε τρεις θεματικές:

Θεματική 1: Ενίσχυση των τουριστικών ροών σε εποχές μεσαίας και χαμηλής ζήτησης για ηλικιωμένους και νέους.

Θεματική 2: Πολυμορφία των ευρωπαϊκών τουριστικών προσφορών και προϊόντων – προώθηση διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων.

Θεματική 3: Ενίσχυση της τουριστικής προσβασιμότητας – βελτίωση των υπηρεσιών για τουρίστες με ειδικές ανάγκες πρόσβασης.

Για την επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης προϋποτίθενται συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Οι πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην αύξηση των τουριστικών ροών από ηλικιωμένους και νέους αναμένεται να επεκτείνουν χρονικά την τουριστική περίοδο, κάτι που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιομηχανίας. Επιπλέον η προσφορά του αειφόρου βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη θα διευρυνθεί με διαφορετικές υπηρεσίες και προϊόντα. Περαιτέρω, η υποστήριξη της παροχής τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, οικογένειες με παιδιά θα αυξήσει την ποιότητα του τουρισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, στόχος της πρόσκλησης είναι να αναβαθμίσει την εικόνα της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού αριστείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γενικές αρχές

Οι κατευθυντήριες αρχές που δίνονται στον οδηγό του προγράμματος για την προετοιμασία των προτάσεων και για τις τρεις θεματικές, είναι οι εξής:

– Σαφήνεια στη διατύπωση του έργου.

-l Εξειδίκευση των αναγκών, της ομάδας στόχου και της σκοπιμότητας επιλογής του, της συνάφειας αναγκών-στόχων-προτεινόμενων δράσεων-προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και της συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις.

– Σύντομο και σαφές σχέδιο δράσης.

– Τεχνική και οικονομική ετοιμότητα.

– Αποτύπωση πραγματικών μετρήσιμων αποτελεσμάτων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

Επιλέξιμοι φορείς

Επιλέξιμες για ενίσχυση είναι συμπράξεις αποτελούμενες από 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, την περιφερειακή ανάπτυξη ή σε οποιοδήποτε πεδίο καλύπτει η πρόσκληση (εθνικές ή τοπικές/περιφερειακές αρχές και δίκτυά τους ή ενώσεις σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ταξιδιωτικά γραφεία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιοι και ιδιωτικοί πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια) από τουλάχιστον 4 (για τις θεματικές 1 και 2) και 2 διαφορετικές συΜμΕτέχουσες χώρες (για τη θεματική 3) αντίστοιχα. Μία σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, 1 εθνική ή περιφερειακή ή τοπική αρχή και 1 ένωση, ομοσπονδία ή οργανισμό που είναι ενεργή στα πεδία της νεολαίας ή σε θέματα τρίτης ηλικίας, στον αθλητισμό, στη φυσική/πολιτιστική κληρονομιά ή εκπροσωπεί άτομα με ειδικές ανάγκες.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά σε:

– 1.700.000 ευρώ για τη Θεματική 1, κατανεμημένο ως ακολούθως: 1.000.000 ευρώ για έργα που στοχεύουν σε ηλικιωμένους, 700.000 ευρώ για έργα που στοχεύουν σε νέους.
– 1.700.000 ευρώ για τη Θεματική 2.
– 2.900.000 ευρώ για τη Θεματική 3.

Η μέγιστη επιδότηση ανά σχέδιο θα είναι 250.000 ευρώ για τη Θεματική 1 και τη Θεματική 2 και 125.000 ευρώ για τη Θεματική 3.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 8 προτάσεις έργων για κάθε Θεματική, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να μη διανείμει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. Η επιχορήγηση περιορίζεται σε ένα μέγιστο ποσοστό απόδοσης του 75% των επιλέξιμων δαπανών. Επισημαίνεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 70% της αιτούμενης επιδότησης μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 30 Ιουνίου 2015 – Πληροφορίες