Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για Νέους Επιστήμονες


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 600 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πρόγραμμα [ΤΟΠΣΑ] για την ενίσχυση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για Νέους Επιστήμονες, Διπλωματούχους Μηχανικούς & Ανέργους Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (κατεβάστε το φυλλάδιο)

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται, από την Περιφέρεια Αττικής, η οριστική έγκριση [ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ] προγράμματος ΤΟΠΣΑ που στοχεύει στην ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης, καθώς και σε νέους επιστήμονες / διπλωματούχους μηχανικούς.

Νέοι επιστήμονες θεωρούνται οι μηχανικοί ή άλλοι επιστήμονες που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποχρεωτικά από την 02/01/2011 και μετά ή

β. Να έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

γ. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους. Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

δ. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) πλην των γυναικών νέων μηχανικών, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας, που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώρισή τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

ε. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €.

στ. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

ζ. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και

η. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

Με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ΕΚΤ]

1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
2. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
3. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Βασική δράση και στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση, όσων επιλεγούν να συμμετέχουν σε αυτό:

– είτε με τη συμμετοχή τους στη σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ)
– είτε με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ως μισθωτών
– είτε με την ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την επέκταση υπάρχουσας (αφορά τους νέους επιστήμονες / διπλωματούχους μηχανικούς).

Ειδικότερα:

Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Απασχόληση Ανέργων και Νέων Επιστημόνων στα Πεδία της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Ορθολογικής Διαχείρισης Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου» και θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α.Σ. ΟΙΚΟΤΕΧΝΟΑΝΑΠΤΥΞΗ», που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό και στην οποία μετέχουν το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ), το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε.), ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ) και η VFA – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (συντονιστής εταίρος).

Όσοι υποβάλουν αίτηση για να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα πρέπει να έχουν κατοικία ή επαγγελματική έδρα στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου.

Οι συμμετέχοντες – ωφελούμενοι, μετά την επιλογή τους, και με στόχο την απασχόλησή τους:

α. θα παρακολουθήσουν επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 122 ωρών στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, επιλέγοντας μεταξύ των αντικειμένων:

– Διαχείριση των Στερεών Αστικών Αποβλήτων και Ανακύκλωση
– Εξοικονόμηση / Διαχείριση Ενέργειας σε Κτίρια και Βιομηχανία β. θα λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα θέματα (νομικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, ατομική συμβουλευτική) που αφορούν την ίδρυση μιας ΚΟΙΝΣΕΠ, την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στοχεύοντας στην επιτυχία του προγράμματος, θα εφαρμόσει ένα σχέδιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, στο οποίο εντάσσονται ενέργειες δικτύωσης με την αγορά εργασίας και δράσεις δημοσιότητας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την προβολή του προγράμματος.

Μετά την έγκριση του προγράμματος από την Περιφέρεια Αττικής, θα δοθεί στη δημοσιότητα η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους.

Πληροφορίες Γραφείο Ενημερώσεως Ανέργων & Επιχειρήσεων :
Διεύθυνση: Σταθμός ΗΣΑΠ Μοσχάτου, Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο.
τηλ.-fax.: 2104836392
e-mail: grafeioanergiasdmos@yahoo.gr

images