Ενημέρωση για ενεργά Χρηματοδοτικά προγράμματα – Ιούλιος 2018


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ανοικτά είναι τα προγράμματα για ψηφιακή αναβάθμιση ΜμΕ “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”. Επίσης, το νέο πρόγραμμα Ποιοτικού Εκσυγχρονισμούμεσαίων επιχειρήσεων και δύο προγράμματα συμπράξεων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στους τομείς της Αγροδιατροφής. Πιο αναλυτικά:

1) ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚO ΒΗΜΑ

Ωφελούμενες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Μεταποίησης – Εμπορίου (Χονδρικό – Λιανικό), Τουρισμού και Υπηρεσιών με:

 • Έναρξη πριν τις 31/12/2015.
 • Μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα κατά την υποβολή της αίτησης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Επιδότηση 50% και προϋπολογισμό από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • εξοπλισμός πληροφορικής
 • λογισμικό,
 • δημιουργία και αναβάθμιση ιστοσελίδων
 • ηλεκτρονικό κατάστημα
 • μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας,
 • ψηφιακή προβολή
2) ΔΡΑΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

Ωφελούμενες είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με:

 • Έναρξη πριν τις 31/12/2015.
 • Μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα κατά την υποβολή της αίτησης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Επιδότηση 50% με προϋπολογισμό από 55.000€ έως 400.000 ευρώ. O δικαιούχος θα πρέπει να επιτύχει ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • εξοπλισμός πληροφορικής
 • λογισμικό,
 • δημιουργία και αναβάθμιση ιστοσελίδων
 • ηλεκτρονικό κατάστημα
 • μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας,
 • ψηφιακή προβολή
3) ΔΡΑΣΗ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ωφελούμενες θα είναι μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η επιδότηση θα είναι στο 50% ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

– Μηχανήματα & Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου

– Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου

– Μεταφορικά μέσα

– Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

– Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 27/06/2018.
Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
4) ΜΕΤΡΟ 16: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας.

Υπομέτρο 16.1-16.5: Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες (Ε.Ο.) οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας. Τα μέλη της Ε.Ο. δύναται να διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοιν.ΣΕπ.).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η χρηματοδότηση μίας Ε.Ο. αφορά στο 100%.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η περίοδος υποβολήν αιτήσεων αρχίζει στις 6/6/2018 έως 3/9/2018
5) ΔΡΑΣΗ:ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι της δράσης είναι Επιχειρήσεις και Φορείς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σε συνεργατικά σχήματα. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Θα χρηματοδοτηθούν έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό:

 • από 50.000€ έως 200.000€ εφόσον συμμετέχουν 1 έως 2 επιχειρήσεις
 • από 75.000€ έως 350.000€ εφόσον συμμετέχουν 3 επιχειρήσεις και πάνω.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, (κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων,)
 • Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης).
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: 8/10/2018

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν επιπλέον ενημέρωση για τα προγράμματα αυτά παρακαλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα

ΠΡΟΣΟΧΗ Η φόρμα είναι μόνο για χρηματοδοτικά θέματα. Για δημιουργία ΚοινΣΕπ πατήστε εδώ

[bestwebsoft_contact_form]