Πριμ Παραγωγικότητας κρατήσεις και φορολόγηση του

Οι παροχές που χορηγούνται στον μισθωτό και θεωρούνται μισθός που υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 1846/51 η μισθωτή εργασία θεωρείται εξαρτημένη εργασία υποχρεωτικά ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι μισθωτοί αμείβονται από τον εργοδότης τους με μισθό για την εργασία που παρέχουν, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία. Οι εργοδότες με βάση την εργατική νομοθεσία, τις ΓΣΣΕ, τις κλαδικές, τις διμερείς ή ατομικές συμβάσεις που υπογράφουν, υποχρεούνται να καταβάλουν στους εργαζόμενους και αμοιβές ή παροχές πλέον του μισθού.

Εκτός του κανονικού μισθού που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, υπάρχουν και επιπλέον αμοιβές οι οποίες υπόκεινται επίσης σε ασφαλιστικές εισφορές. Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και αναλογεί κατά το 1/3 στον εργαζόμενο και κατά τα 2/3 στον εργοδότη.

Για τους “παλιούς” ασφαλισμένους (υπαγωγή στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992) οι εισφορές υπολογίζονται μέχρι το 25πλάσιο του Τεκμαρτού Ημερομισθίου της 28ης Ασφαλιστικής Κλάσης που ισχύει κάθε φορά. Με τα ισχύοντα σήμερα, οι εισφορές υπολογίζονται μέχρι του ποσού των 2432,25 ευρώ. Πάνω από το ποσό αυτό δεν υπολογίζονται εισφορές.

Αντίθετα για τους “νέους” ασφαλισμένους το ποσό των αποδοχών επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές, ανέρχεται σε 5543,55 ευρώ.

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

-Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα
-Επίδομα αδείας
-Επίδομα για μη χορηγηθείσα άδεια σε απολυόμενο μισθωτό
-Επίδομα ισολογισμού
-Διάφορα πριμ (παραγωγικότητας, επίτευξης οικονομικών στόχων κλπ)
-Υπερωριακή απασχόληση νόμιμη ή παράνομη
-Επίδομα διαχειριστικών λαθών
-Επίδομα κίνησης
-Επίδομα ενοικίου
-Οικειοθελείς παροχές προσωρινές ή μόνιμες