Επενδυτικά σχέδια για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο υποέργο «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» της δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το υποέργο αφορά σε επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφής.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Η δημόσια ενίσχυση της πρόσκλησης ξεπερνάει τα 98 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος του υποέργου είναι:

 1. Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα.
 2. Η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 3. Η διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 4. Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 5. Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
 6. Η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας.
 7. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
 8. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 9. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
 10. Η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών, ιδανικά σε συνθήκες που τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από αυτούς τους στόχους. Στο πλαίσιο του υποέργου «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα», επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι α) ομάδες παραγωγών (Ομ.Π.), οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π.), ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και αγροτικοί συνεταιρισμοί (Α.Σ.), αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) και ανώνυμες εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε αγροτικούς συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», καθώς και β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης α), οι οποίες πληρούν όρους και προϋποθέσεις όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Κατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακινήτων.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων κ.λπ.).
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 • Αυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων κ.λπ. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, κ.λπ.).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.
 • Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνονται από 500.000€ έως 3.000.000€ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και από 1.000.000€ έως 10.000.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 15% έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την περιοχή επένδυσης και το καθεστώς ενίσχυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, που θα χορηγείται είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνάει την 31η Μαΐου 2025.

Αναλυτικά στοιχεία της προκήρυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://minagric.gr

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 30/9/2022.

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας