Επιδοτήσεις έως 270€ ανά στρέμμα για βιολογικά προϊόντα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Η στροφή στις βιολογικές καλλιέργειες μπορεί να κρύβει δυσκολίες, αλλά εμφανίζει και σημαντικές προοπτικές, δημιουργώντας προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία
Ξεκινά νέο τριετές κοινοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί με έως 270 ευρώ το στρέμμα όλους όσοι επιθυμούν να παράγουν βιολογικά προϊόντα. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια και προσβλέπει στη μεγάλη στροφή του πρωτογενoύς τομέα στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Σκοπός των δράσεων είναι να καλυφθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συμμετοχή των γεωργών και κτηνοτρόφων στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
Η στήριξη παρέχεται για τη μετατροπή ή τη διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.
Το κλίμα, τα εδάφη, η ποικιλότητα και η ιστορική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην ελληνική γεωργία είναι ευνοϊκά για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας. Η βιολογική γεωργία είναι περισσότερο προσαρμοσμένη σε μικρό μέγεθος κλήρου και είναι περισσότερο έντασης εργασίας με μέτριες απαιτήσεις ενδιάμεσων εισροών και ενέργειας. Η βιολογική κτηνοτροφία αποτελεί μία συνιστώσα της εκτατικής κτηνοτροφίας που συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και της διατροφής του, την καλή διαβίωση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας.
Η θέση της Ελλάδας όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή βρίσκεται ακριβώς στον μέσο όρο της ΕΕ-27. Σύμφωνα με την απογραφή γεωργίας-κτηνοτροφίας 2009-2010, η βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση και οι βιολογικές εκτροφές στη χώρα όσο και ο αριθμός των καλλιεργητών – εκτροφέων αυξάνουν σταθερά. Παρ’ όλα αυτά, κατά το 2011, περισσότεροι γεωργοί άφησαν τη βιολογική γεωργία, παρά εισήλθαν.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο κλάδος επηρεάστηκε σαφώς από την ύφεση και τα μειούμενα εισοδήματα των καταναλωτών οι οποίοι μείωσαν τη δαπάνη για βιολογικά προϊόντα και επιζήτησαν πιο μειωμένες τιμές. Αυτό σημαίνει ότι οι λιγότερο ανταγωνιστικοί παραγωγοί αναγκάστηκαν να εξέλθουν της βιολογικής παραγωγικής διαδικασίας. Εκτιμάται ότι η θέση της Ελλάδας στην ΕΕ-27 όσον αφορά τη βιολογική γεωργία είναι πολύ πιο κάτω από τις δυνατότητες της χώρας σε παραγωγή προϊόντων.
Η στροφή στις βιολογικές καλλιέργειες μπορεί να κρύβει δυσκολίες, αλλά εμφανίζει και σημαντικές προοπτικές, δημιουργώντας προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και ταυτόχρονα εξωστρεφή.
Πέραν όμως των συνθηκών μεγάλης ζήτησης που διαμορφώνονται στις αγορές της Ευρώπης, τα βιολογικά προϊόντα έχουν σαφέστατα υψηλότερη προστιθέμενη αξία.
Η βιολογική παραγωγή ξεπερνά τα όρια μιας απλά διαφορετικής παραγωγικής διαδικασίας και πρακτικής, αποτελώντας ένα νέο καλλιεργητικό σύστημα, το οποίο εκ των πραγμάτων απαιτεί αυξημένη καλλιεργητική φροντίδα και κατά συνέπεια αυξημένη ανθρώπινη εργασία σε σχέση με τη συμβατική μορφή καλλιέργειας. Επίσης, διαφοροποιείται ως προς τη χρησιμοποιούμενη γεωργική τεχνολογία, ενώ αναδεικνύει πιο έντονα τον βιολογικό χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας για την παραγόμενη ποσότητα. Για αυτόν τον λόγο τα προϊόντα απολαμβάνουν αρκετά υψηλότερες τιμές από τα προϊόντα της συμβατικής γεωργίας, ενώ αναμένεται αύξηση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων, με δεδομένα τα προβλήματα που εντοπίζονται στην ποιότητα των τροφίμων. Οι υψηλότερες βέβαια τιμές εύλογα αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση στον τομέα των βιολογικών προϊόντων.
Παραγωγοί και ομάδες παραγωγών καλούνται να εκμεταλλευτούν αυτήν τη πρόκληση, να αναλάβουν το ρίσκο της μετατροπής της συμβατικής παραγωγής σε βιολογική και να υιοθετήσουν τις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνολογίες που απαιτούνται.
Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα
Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υπομέτρα:
  • Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής: Στο υπομέτρο αυτό οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν για μία πενταετία και έχουν συνάψει σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
  • Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους: Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν και συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Στην περίπτωση της μετατροπής βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής τα πρώτα χρόνια η διαχείριση των εχθρών είναι πιο δύσκολη λόγω της μη ανάπτυξης ωφέλιμων εντόμων και η γονιμότητα του εδάφους και η οργανική ουσία είναι μικρότερες με αποτέλεσμα μικρότερες αποδόσεις. Επίσης το προϊόν είναι σε μεταβατικό στάδιο και έχει μικρότερη τιμή από το πλήρες βιολογικό προϊόν.
Γεωργία
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία από συμβατικές σε βιολογικές, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας. Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας σε βιολογική, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι ενεργοί γεωργοί και τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να είναι δηλωμένα.Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα και να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 1 στρέμμα. Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 2 στρέμματα για ετήσιες καλλιέργειες, 3 στρέμματα για μόνιμες φυτείες και για μεικτές εκμεταλλεύσεις.
Κτηνοτροφία
Στο πλαίσιο της δράσης για τους Ελληνες κτηνοτρόφους ενισχύεται η μετατροπή πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία από συμβατικές σε βιολογικές. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο ενταγμένος βοσκότοπος θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης.
Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας. Οι δικαιούχοι του μέτρου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος εκτροφής σε βιολογική, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο μέτρο «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής».
Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταρτιστεί στις βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία στο πλαίσιο του μέτρου 1 «μεταφορά γνώσης και δράσεις πληροφόρησης» του ΠΑΑ 2014 – 2020.
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής αποτελεί όλη η χώρα, ενώ τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία: βοοτροφία (αγελαδοτροφία – βουβαλοτροφία), προβατοτροφία και αιγοτροφία.
Ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο μέτρο πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.
  • Ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα.
Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ