Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 70 άνεργους στον Πειραιά


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Συνέργεια για την Απασχόληση στο Δήμο Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΞΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/09/2014

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:
Στόχος της παρέμβασης είναι η προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης 70 ανέργων και νέων επιστημόνων του Δήμου Πειραιά, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων, αξιοποιώντας αφενός τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η μετεξέλιξη του Πειραιά από βιομηχανική περιοχή σε σύγχρονο αστικό κέντρο, αφετέρου τις προοπτικές που συνεπάγεται ο εκσυγχρονισμός της παραδοσιακής παραγωγικής βάσης του Πειραιά με έμφαση σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία.

Οι ειδικότεροι στόχοι της παρέμβασης περιλαμβάνουν:
s   Βιώσιμη ενσωμάτωση των ανέργων της περιοχής στην αγορά εργασίας.
s   Ενίσχυση της αγορά εργασίας μέσω αξιοποίησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
s   Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, με βάση τις παραπάνω αναπτυξιακές προοπτικές.
Το παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης πράξης είναι η πολύπλευρη στήριξη των 70 ανέργων και νέων επιστημόνων και η προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά η απορρόφηση των 70 ωφελούμενων του Σχεδίου Δράσης προτείνεται να γίνει ως εξής:
Ο Σύσταση νέων ατομικών επιχειρήσεων για 20 ωφελούμενους σε τεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα της ζώνης του λιμένα και της ναυτιλίας.
Ο Σύσταση 8 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από 50 ωφελουμένους συνολικά σε: α) Καθαριότητα, β) Μικρές τεχνικές εργασίες, γ) Διαμόρφωσης – συντήρησης ανάπλασης εξωτερικών χώρων και χώρων πρασίνου, δ) Υποστηρικτικές προς μονάδες κοινωνικής στήριξης υπηρεσίες (π.χ. τραπεζοκόμοι).

2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης::

Οι συμμετέχοντες στην εν λόγω Πράξη θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς:
Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη ανάλογα με τους στόχους του καθενός (έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απασχόληση με τοποθέτηση σε ήδη υφιστάμενη θέση).
Θα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην πράξη.
Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης- στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης.
Θα λάβουν πληροφόρηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω των θεματικών εργαστηρίων που θα συμμετάσχουν.
Θα δεχθούν επιστημονική υποστήριξη τόσο για την αξιοποίηση της νέας επιχειρηματικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις εργασίας.
Θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας είτε Ατομικές Επιχειρήσεις, είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
Αντικείμενο της Πράξης είναι η πολύπλευρη στήριξη των 70 ανέργων και νέων επιστημόνων, και η προώθησή τους στην απασχόληση. Η υποστήριξη των ωφελουμένων περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων με άξονες:
>   Την εξατομικευμένη συμβουλευτική

>    Τη δικτύωση των ωφελουμένων & των φορέων του Σχεδίου Δράσης με τους οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής
>    Την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
>    Την υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων
>    Την επιστημονική υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
>    Την προσέγγιση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των δυνητικών ωφελούμενων, με δράσεις δημοσιότητας.

3. Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:
■    Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά
■    Δήμος Πειραιά
■    Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
■    Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήμιο Πειραιά
■    Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
■    Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ)
■    Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ)
■    Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΠΟΨΗ
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του.

4. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, του Δήμου Πειραιά β) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες:
■    Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή
■    Να είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης,

1.    Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.
2.    Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
3.    Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.
4.    Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το
ΔΟΑΤΑΠ.
5.    Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
6.    Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

8. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

9.Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
10. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:
α) Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), β) Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, γ) Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Δικαιολογητικά συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες:
1.    Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής.
2.    Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου. Για τους υπηκόους άλλων κρατών, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας.
3.    Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση
4.    Φωτοτυπία τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν)
5.    Φωτοτυπία πτυχίων/ πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
6.    Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εάν υπάρχει)
7.    Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
8.    Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013 (χρήση του 2012), από την Εφορία (Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Κ.Ε.Π., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια).
9.    Δικαιολογητικά από Στρατολογία σχετικά με το αν έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι)
10.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός 6μηνών).
11.    Έγγραφο που να πιστοποιεί το Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό εφορίας, έγγραφο από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει το Α.Φ.Μ.).

Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για ανέργους:
1. Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους. Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για νέους επιστήμονες:
1.    Έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές έδρας.
2.    Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής, αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους.

. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: α) Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), β) Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και γ) Άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. (εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες).
6. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής ωφελουμένων:
Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασίζεται σε διαδικασία μοριοδότησης, συνδυάζοντας α) την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, και β) τη διαδικασία ατομικής συνέντευξης, όπως αυτή ορίζεται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Έπειτα από τη συλλογή των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνέντευξη με εξειδικευμένο σύμβουλο.
Το σύστημα αξιολόγησης των υποψήφιων ωφελούμενων θα διαμορφωθεί βάσει 6 κατηγοριών κριτηρίων, ως ακολούθως:
1.    Κοινωνικά κριτήρια: Φύλο, Ηλικία, Χρόνος ανεργίας, Οικογενειακή κατάσταση, Προστατευόμενα μέλη, Υποστηρικτικό περιβάλλον, Οικονομική κατάσταση
2.    Κατηγορία Ανέργου: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, Νέοι επιστήμονες
3.    Κίνητρα και καταλληλότητα συμμετοχής: Βαθμός κινητοποίησης, Επαγγελματικοί στόχοι – επιδιώξεις, Έφεση στο πεδίο παρέμβασης , Θετική προσέγγιση του αντικειμένου του σχεδίου
4.    Γνωστικό Υπόβαθρο: Εκπαιδευτικό επίπεδο, Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης στο παρελθόν, Γνώσεις Η/Υ και ξένων γλωσσών
5.    Επαγγελματική Εμπειρία: Επαγγελματικές δεξιότητες/ προϋπηρεσία, Συνάφεια επαγγελματικού προφίλ με το αντικείμενο της παρέμβασης
6.    Προσωπικότητα: Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα, Αυτογνωσία
7. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ., στην εξής διεύθυνση:

Ο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, τηλ. 210¬3637547, 211-7201029, Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαραγκού Ευτυχία, Αντωνοπούλου Βασιλική

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως και την Παρασκευή 26/09/2014.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα , να ζητήσουν διευκρινήσεις και να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα στις εξής διευθύνσεις:

■    ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, Τηλ. 210-3637547, 211-7201029, Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαραγκού Ευτυχία, Αντωνοπούλου Βασιλική

■    ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, Γραφείο Εθελοντισμού (Ισόγειο), Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535 Πειραιάς, Τηλ. 2132022660, Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεωργιάκος Κυριάκος
και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α.Σ. ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ:
www.espireas.gr , www.kmop.gr, www.pireasnet.gr, www.pcci.gr, www.imegsevee.gr, www.kodep.gr, www.apopsi.gr
Πληροφορίες που αφορούν σε όλη την Περιφέρεια Αττικής δίδονται και στην ιστοσελίδα www.top-sa.gr