Η Συνεργασία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορεί να φέρει πολλά οφέλη για όλους


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με ποιους τρόπους και δράσεις ανάμεσα στο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορεί να ωφελήσει την οικονομία και την ένταξη ευάλωτων ομάδων ;

Το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ωφέλεια της οικονομίας και στην προώθηση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων με διάφορους τρόπους. Ακολουθούν ορισμένες βασικές ενέργειες και οι πιθανές επιπτώσεις τους:

Ευκαιρίες δημιουργίας θέσεων εργασίας και απασχόλησης: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  επικεντρώνονται στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρίες, μακροχρόνια άνεργους, πρόσφυγες και άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν υποστήριξη, πόρους και ευκαιρίες δικτύωσης για να ενισχύσουν την ικανότητά τους να δημιουργούν βιώσιμες θέσεις εργασίας. Αυτό οδηγεί σε αύξηση του εισοδήματος, μειωμένη εξάρτηση από την κοινωνική πρόνοια και βελτιωμένη οικονομική συμμετοχή για τις ευάλωτες ομάδες.

Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση: Η συνεργασία μεταξύ του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης. Μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων, τα ευάλωτα άτομα μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνογνωσία για να συμμετέχουν ενεργά σε οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην κοινωνία, ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους και μειώνει την ευαλωτότητά τους.

Οικονομική Ανάπτυξη και Καινοτομία: Ο τομέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας έχει τη δυνατότητα να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. Με την υποστήριξη και την προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά υιοθετούν καινοτόμα μοντέλα, αντιμετωπίζουν τις αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες και συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της οικονομίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία θέσεων εργασίας, αύξηση της παραγωγικότητας και συνολική οικονομική ανάπτυξη.

Μείωση του κόστους κοινωνικής πρόνοιας: Η ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας και η παροχή βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης μπορεί να συμβάλει στη μείωση της επιβάρυνσης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Καθώς τα άτομα αποκτούν οικονομική ανεξαρτησία μέσω των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, η εξάρτηση από τα κοινωνικά οφέλη μειώνεται, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους για την κυβέρνηση. Αυτοί οι πόροι μπορούν να ανακατευθυνθούν προς στοχευμένα προγράμματα κοινωνικής στήριξης, προς όφελος περαιτέρω των ευάλωτων πληθυσμών.

Κοινοτική ανάπτυξη: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συνήθως δίνουν προτεραιότητα στην κοινοτική ευημερία και την τοπική ανάπτυξη. Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδος, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν το δίκτυο και την τεχνογνωσία για να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την τοπική κοινότητα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αναζωογόνηση των περιθωριοποιημένων περιοχών, στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και στη δημιουργία τοπικών οικονομιών χωρίς αποκλεισμούς. Η συμμετοχή ευάλωτων ομάδων σε αυτές τις πρωτοβουλίες προωθεί την ενεργό συμμετοχή τους, ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν και ενισχύει την ανθεκτικότητα της κοινότητας.

Συνοπτικά, η σύμπραξη του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να ωφελήσει την οικονομία και την ένταξη των ευάλωτων ομάδων δημιουργώντας θέσεις εργασίας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία, μειώνοντας το κόστος κοινωνικής πρόνοιας και συμβάλλοντας στην κοινοτική ανάπτυξη. Αυτές οι δράσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και δικαιοσύνη, όπου τα ευάλωτα άτομα έχουν ευκαιρίες να ευδοκιμήσουν και να συμβάλουν στη συνολική ευημερία της χώρας.