Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.​

Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των ​υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.​​​​​

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη.

Η Δράση Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027 αποτελεί «πράξη στρατηγικής σημασίας» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027,

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις
 • Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί​​​​​​

Περίοδος υποβολής

(αναμένεται)

Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027». Η Πρόσκληση της Δράσης θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις – δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής …

Τι χρηματοδοτείται

Παρέμβαση I – Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις:  Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη ΜΜΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ. Επιπλέον, στην ομάδα επιχειρήσεων δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

Παρέμβαση ΙΙ – Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρο-μεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει  στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ή στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

Παρέμβαση III – Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση.

Παρέμβαση IV – Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής θα περιληφθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.​

Προϋπολογισμός

€ 300.000.000

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μία από τις 4 παρεμβάσεις:

 1. Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις
 2. Παρέμβαση II: Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 3. Παρέμβαση III: Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 4. Παρέμβαση ΙV:​ ​​Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις​

Ενδεικτική δημόσια δαπάνη ανά παρέμβαση:

 • Παρέμβαση I:        60.000.000 €
 • Παρέμβαση II:     180.000.000 €
 • Παρέμβαση III:     39.000.000 €
 • Παρέμβαση ΙV:​ ​    21.000.000 €

Τον αναθεωρημένο οδηγό του προγράμματος επιδότησης ΕΣΠΑ «Ερευνώ-Καινοτομώ» δημοσίευσε το Υπουργείο Ανάπτυξης , καθώς η πρώτη «βερσιόν» που είχε αναρτηθεί σχεδόν ένα χρόνο πριν χρειάστηκε να βελτιωθεί και να αλλάξει σε συγκεκριμένα σημεία για να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις και προβλήματα που ανέκυψαν.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 300εκατ€ τα οποία ενδεικτικά «σπάνε» στις 4 παρεμβάσεις τις οποίες και θα πρέπει να αφορούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης των έργων έρευνας και καινοτομίας:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις – 60εκατ€
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων-Ερευνητικών Οργανισμών -180εκατ€
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων – 39εκατ€
 • Σφραγίδα Αριστείας 21εκατ€Βασικός στόχος του προγράμματος όπως αναφέρεται στον οδηγό είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.Για κάθε παρέμβαση υπάρχει ανώτατος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός:

-Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις – 800.000€
-Συμπράξεις Επιχειρήσεων-Ερευνητικών Οργανισμών -2εκατ€
-Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων – 2εκατ€
-Σφραγίδα Αριστείας- Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe

Τα επενδυτικά σχέδια δεν πρέπει να έχουν διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη των 3 ετών με δυνατότητα παράτασης ίση με το 1/3 της αρχικής διάρκειας.

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης κι από το αν η δράση αφορά την βιομηχανική έρευνα ή την πειραματική ανάπτυξη.
Έτσι στην Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις και Στην Σύμπραξη Επιχειρήσεων-Ερευνητικών Οργανισμών η επιδότηση κυμαίνεται από 50% -80% για τη βιομηχανική έρευνα και 25%-60% για την πειραματική Ανάπτυξη/
Η Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων έχει επιδότηση 35%-60% και η Σφραγίδα Αριστείας 70%

Για να μπορεί μια επιχείρηση να θεωρηθεί επιλέξιμη θα πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον 1 κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση και να λειτουργεί νόμιμα στην ελληνική περιφέρεια που χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την αίτηση χρηματοδότησης. Η έμφαση θα δοθεί στις ΜμΕ και στους ερευνητικούς οργανισμούς. Δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν και ξένες, ευρωπαϊκές, επιχειρήσεις επιχειρήσεις με τη δέσμευση να δημιουργήσουν υποκατάστημα στην Ελλάδα πριν την έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε έως 5 αιτήσεις ενώ δεν υπάρχει όριο για τους ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες περιλαμβάνουν:

-Αμοιβές προσωπικού
-Απόσβεση οργάνων και εξοπλισμού
-Απόσβεση κτιρίων και γηπέδων
-Έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές
-Λειτουργικά έξοδα

Τα επενδυτικά προγράμματα πρέπει να αφορούν μια από τις 8 παρακάτω κατηγορίες: 

1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Αειφόρος Ενέργεια
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει υπουργική απόφαση η οποία θα ορίζει την έναρξη και το τέλος της περιόδου υποβολής των προτάσεων, οι οποίες θα γίνουν μέσα από τον ιστότοπο Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). ). Η δυνατότητα εγγραφής χρηστών στο ΟΠΣΚΕ (app.opske.gr/) είναι ήδη ενεργοποιημένη και γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ με χρήση κωδικών taxisnet.