Ετήσια έκθεση του Επιθεωρητή Δημόσιας διοίκησης για τις ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Με τον ν.4019/2011 θεσπίστηκαν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) ως αστικοί συνεταιρισµοί µε κοινωνικό σκοπό και εµπορική ιδιότητα. Κατά τις διατάξεις του ίδιου νόµου, οι ΚΟΙΝΣΕΠ µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε αντισυµβαλλοµένους το ∆ηµόσιο ή τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυµβαλλοµένων, τηρουµένων, κατά τα λοιπά, των αναφεροµένων στο άρθρο 100 του ν.3852/2010.

Από αυτεπάγγελτη έρευνα του Γραφείου ΓΕ∆∆ (στον ιστότοπο «∆ιαύγεια») ή από διερεύνηση καταγγελιών, διαπιστώθηκε ότι µεγάλος αριθµός ∆ήµων ή άλλων φορέων έχει υπογράψει συµβάσεις µε ΚΟΙΝΣΕΠ ή έχουν ληφθεί αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων για την υπογραφή τέτοιων συµβάσεων. Οι συµβάσεις αυτές φέρουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

α. Επιγράφονται ως «προγραµµατικές»,

β. Έχουν υπογραφεί απευθείας µε την ΚΟΙΝΣΕΠ, χωρίς να έχει προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία,

γ. Έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Επί του θέµατος έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την 557/2014 Απόφαση του VI Τµήµατος και την 2007/2014 Απόφαση του Τµήµατος Μείζονος Επταµελούς Σύνθεσης. Σύµφωνα µε τις Αποφάσεις αυτές, κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Μεταµόρφωσης και µιας ΚΟΙΝΣΕΠ µε αντικείµενο την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου, συνολικού ποσού 673.406,55 ευρώ. Στο σκεπτικό των Αποφάσεων αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Η παρεχόµενη από το νόµο δυνατότητα της συνεργασίας µεταξύ των ΟΤΑ και των ΚΟΙΝΣΕΠ, υπό τη νοµική µορφή των προγραµµατικών συµβάσεων, η οποία θεσπίστηκε λόγω της αναγνώρισης της ιδιαίτερης φύσης των επιχειρήσεων αυτών ως προς τους κοινωνικούς σκοπούς τους οποίους επιδιώκουν, πρέπει να ενεργοποιείται, τηρουµένων, κατά τα λοιπά, τόσο των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται από το νόµο για τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων όσο και των κανόνων που σχετίζονται µε την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών.

β. Η ελεγχόµενη σύµβαση δεν συνιστά γνήσια προγραµµατική σύµβαση του άρθρου 100 του ν.38520/2010 δεδοµένου ότι συνάπτεται µεταξύ δύο µερών που δεν εκκινούν από κοινή αφετηρία για την επίτευξη δηµόσιου σκοπού. Εποµένως, στη συγκεκριµένη περίπτωση, η σύµβαση συνάπτεται από επαχθή αιτία µεταξύ µιας αναθέτουσας αρχής, κατά την έννοια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός ιδιώτη και έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών. Άλλωστε, το ότι ο νόµος εντάσσει τις ΚΟΙΝΣΕΠ στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας, δεδοµένου ότι δεν έχουν ως πρωταρχικό σκοπό το κέρδος, δεν σηµαίνει ότι τις εξαιρεί, ούτε και θα µπορούσε άλλωστε, από τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ανταγωνισµού και κρατικών ενισχύσεων.

γ. Η επίδικη σύµβαση συνιστά, κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/18, σύµβαση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου, και συνεπώς έπρεπε, κατά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 209 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, για την επιλογή του παρέχοντος τις υπηρεσίες αυτές να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη ανταγωνισµού µεταξύ όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό στην ελεύθερη αγορά, συµπεριλαµβανοµένων και των ΚΟΙΝΣΕΠ.

Όλες οι εντοπισθείσες συµβάσεις ή οι αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων για τη σύναψη τέτοιων συµβάσεων που περιήλθαν σε γνώση του Γραφείου µας διαβιβάσθηκαν στον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µε την επισήµανση ότι:

•το φαινόµενο είναι γενικευµένο και αφορά πιθανόν πολύ περισσότερες περιπτώσεις από τις γνωστές στην Υπηρεσία µας,
•από τις απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών κλπ σε ΚΟΙΝΣΕΠ παραβιάζεται, κατά τα ανωτέρω, η ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί ανταγωνισµού και η εθνική τοιαύτη περί δηµοσίων συµβάσεων,
•από τον αποκλεισµό, τοιουτοτρόπως, του ελευθέρου ανταγωνισµού είναι λίαν πιθανόν να εµποδίζεται η προσφορά χαµηλότερου τιµήµατος και να βλάπτονται συνεπώς τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου,

τινές συµβάσεις µε ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν εγκριθεί κατά τον προσυµβατικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σχετικά εντάλµατα έχουν θεωρηθεί, σε πιθανή δυσαρµονία µε την 2007/2014 Απόφαση του Τµήµατος Μείζονος Επταµελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.