Οι περιφέρειες και οι πόλεις θέλουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι περιφέρειες και οι πόλεις θέλουν να αξιοποιήσουν το δυναμικό της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για να υποστηρίξουν τη μετάβαση προς πιο κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα και πιο ανθεκτικά οικονομικά μοντέλα στην ΕΕ.

Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει πιο ευνοϊκές συνθήκες πλαισίου για την άνθηση της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό απαιτεί την αντιμετώπιση της τρέχουσας ποικιλίας των ορισμών και των νομικών πλαισίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και τις αγορές. Αυτά είναι τα βασικά μηνύματα μιας γνωμοδότησης που συνέταξε ο Ricardo Rio (PT/EPP), Δήμαρχος της Μπράγκα, και εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις 8 Φεβρουαρίου.

Στην Ευρώπη υπάρχουν 2,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, που αντιπροσωπεύουν το 10% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Σχεδόν 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι – περίπου το 6,2% των εργαζομένων της ΕΕ – εργάζονται σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Εκτός από το αμειβόμενο εργατικό δυναμικό, η κοινωνική οικονομία κινητοποιεί εθελοντές, που ισοδυναμούν με 5,5 εκατομμύρια εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Με τη γνώμη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών διατυπώνει τις προτάσεις της ενόψει της επικείμενης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας, η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2023. Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει την ισχυρή τοπική βάση της κοινωνικής οικονομίας και καλεί τις εθνικές αρχές να επιτρέψουν στις τοπικές και περιφερειακές οντότητες να εφαρμόσουν μέτρα που ταιριάζουν καλύτερα στο τοπικό πλαίσιο για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην επικράτειά τους, αξιοποιώντας επίσης τις διαθέσιμες κοινοτικές συν- χρηματοδότηση.

«Η παρούσα γνωμοδότηση καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των πόλεων και των περιφερειακών αρχών για την κοινωνική οικονομία και αναγνωρίζει τη σημασία της για την κοινωνία, αναγνωρίζοντας τη σημασία ενός ζωντανού οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις περιοχές», τονίζει ο εισηγητής Ricardo Rio. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας, επισημαίνει την ανάγκη για «πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σχετικά με τη φορολογία, τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την κατάρτιση και την εκπαίδευση κ.λπ.».

Η γνωμοδότηση του κ. Rio υπογραμμίζει τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στις περιφέρειες και τις πόλεις, ιδίως σε μειονεκτούσες περιφέρειες, βοηθώντας έτσι στην καταπολέμηση της ερήμωσης και της αγροτικής φυγής. Ωστόσο, η έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στις αγορές συχνά εμποδίζει την κοινωνική επιχειρηματικότητα να ευημερήσει. Ως υποστηρικτικά μέτρα αναφέρονται στο πλαίσιο αυτό η προώθηση συνεργειών μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων, η παροχή προσβάσιμων και προσαρμοσμένων καθεστώτων στήριξης, η ανάπτυξη ειδικών δημοσιονομικών πλαισίων και καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων σε φορείς της κοινωνικής οικονομίας και η ενθάρρυνση των κοινωνικά υπεύθυνων δημοσίων συμβάσεων. Υπάρχει επίσης ανάγκη για ενιαία και σαφή σημεία εισόδου στις δημόσιες διοικήσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Η γνωμοδότηση επισημαίνει επίσης την έλλειψη κοινών ορισμών και μεθόδων συλλογής δεδομένων στην Ευρώπη, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για ένα ευνοϊκότερο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία που θα καλύπτει όλες τις διαφορετικές μορφές της, όπως συνεταιρισμούς, αλληλασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις, ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, οι περιφέρειες και οι πόλεις χαιρετίζουν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τις διασυνοριακές δραστηριότητες των ενώσεων το 2023.

Επιπλέον, συμπληρωματικά προς την πράσινη ταξινόμηση ως συμβολή στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επειγόντως να υποβάλει πρόταση για τη θέσπιση μιας κοινωνικής ταξινόμησης που θα παρέχει στους πιθανούς επενδυτές και τις επιχειρήσεις σαφή καθοδήγηση ως προς το τι μπορεί να γίνει κατανοητό ως ” κοινωνική επένδυση». Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθούν οι εκστρατείες εκπαίδευσης, κατάρτισης και επικοινωνίας για την κοινωνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της στήριξης της ΕΕ που διατίθεται στον τομέα.

Τέλος, η Επιτροπή απευθύνει έκκληση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες και καλά χρηματοδοτούμενες στρατηγικές για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη θέσπιση πιο άτυπων και προσβάσιμων προγραμμάτων στήριξης. Προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός επίσημου Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν ένα κοινό σχέδιο για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας ως μέσο για την πλήρη ανάπτυξή της. {πηγή}