Εφαρμογή της Εθελοντικής Εργασίας Μελών και μη Μελών σε μια ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την Κοινωνική Οικονομία 4430/16 θεσπίζεται ένα όριο στην παροχή εθελοντικής εργασίας των Μελών και των Μη Μελών σε μια ΚοινΣΕπ

Όσον αφορά τον Εθελοντισμό Μελών όπως γίνεται αναφορά στον νόμο 4430/16 διαβάζουμε τα εξής

Άρθρο 17 Σχέσεις μεταξύ μελών και της ΚοινΣΕπ.

9. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ΚοινΣΕπ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ.. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και ΚοινΣΕπ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.

Σε συνάρτηση με το Άρθρο 20 του καταστατικού της ΚοινΣΕπ περί Αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής στην παράγραφο 4 διαβάζουμε τα εξής Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

Από αυτό μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η άσκηση των αρμοδιοτήτων για την λειτουργία της ΚοινΣΕπ από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής (Πρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας) δεν μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένες ώρες και ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να έχει εφαρμογή σε Μέλη χωρίς Αρμοδιότητες στην Διοίκηση της ΚοινΣΕπ.

Σε περίπτωση ελεγχου από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας η το ΙΚΑ επιδεικνύουμε το 1) Καταστατικό Σύστασης της ΚοινΣΕπ 2) την πράξη εκλογής Μελών Διοικούσας Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης 3) την πράξη ορισμού θέσεων της Διοικούσας Επιτροπής 4) την απόφαση του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας περί αποδοχής ορισμού της Διοικούσας Επιτροπής και εξηγούμε ότι βάση του καταστατικού μας και του προαναφερομένου άρθρου δεν υποχρεούται το Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής εκ της Θέσεως του αυτής να ασφαλίζεται.


Όσον αφορά τον Εθελοντισμό Μη Μελών όπως γίνεται αναφορά στον νόμο 4430/16 διαβάζουμε τα εξής

Άρθρο 3

3. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα. Οι λεπτομέρειες τήρησης του Μητρώου Εθελοντών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 8

Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μη μέλη

1.Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα.

β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραμμα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Και στο Καταστατικό σύστασης της ΚοινΣΕπ διαβάζουμε τα παρακάτω στο Άρθρο 10 περί Σχέσεων ΚοινΣΕπ με Μη Μέλη

2. Η ΚοινΣΕπ δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα για το Φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού ή σε ιστότοπο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4430/2016.


Επικουρικά μπορούμε να δείξουμε στον ελεγκτή σχετική γνωμάτευση από το ΙΚΑ Τρικάλων από 03/01/2014 που αναγνωρίζει την Εθελοντική εργασία των Μελών μιας ΚοινΣΕπ και τους εξαιρεί από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών λόγο του Κοινωνικού και Εθελοντικού χαρακτήρα που διέπει τον Συνεταιρισμό.


Εδώ να τονίσουμε τα παρακάτω.

1) Δεν έχει συσταθεί το Μητρώο Εθελοντών 2) δεν έχει γίνει αποδεκτή από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕπΕ ) η Εθελοντική Προσφορά Μη Μελών τουλάχιστον σε μια περίπτωση στην Βόρεια Ελλάδα με ότι αυτό συνεπάγεται καθώς δεν υπάρχει θεσμοθετημένος ο Εθελοντισμός στην Ελλάδα και 3) είναι δυσδιάκριτα τα όρια Παραγωγικής με Μη Παραγωγική Θέση μέσα σε μια Επιχείρηση και ως εκ τούτου Αναλαμβάνει το ρίσκο όποια ΚοινΣΕπ θέλει να απασχολήσει Μη Μέλη της σε όποια δράση της.

Αν και εσείς έχετε μια παρομια εμπειρία από έλεγχο από το ΙΚΑ η το ΣΕπΕ παρακαλούμε να μας ενημερώσετε από την φόρμα που θα βρείτε στην συνέχεια του άρθρου.