Η κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών και η αξιολόγηση του πιθανού αντίκτυπου των αποφάσεων που λαμβάνονται σε μια ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών και η αξιολόγηση του πιθανού αντίκτυπου των αποφάσεων που λαμβάνονται σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση. 

Ακολουθεί μια ανάλυση των βασικών στοιχείων και εκτιμήσεων που εμπλέκονται:

 1. Περιβαλλοντικές πτυχές:
  • Αξιολογήστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λειτουργιών του συνεταιρισμού, όπως η κατανάλωση ενέργειας, η παραγωγή αποβλήτων και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
  • Προσδιορίστε ευκαιρίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων μέσω βιώσιμων πρακτικών, αποδοτικότητας πόρων και διαχείρισης απορριμμάτων.
  • Λάβετε υπόψη τις επιπτώσεις στον κύκλο ζωής των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από τον συνεταιρισμό, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας, της παραγωγής, της χρήσης και της διάθεσης.
 2. Κοινωνικές πτυχές:
  • Κατανοήστε τον ρόλο του συνεταιρισμού στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινότητες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.
  • Αξιολογήστε τη συμβολή του συνεταιρισμού σε κοινωνικούς στόχους όπως η μείωση της φτώχειας, η κοινωνική ένταξη και η ανάπτυξη της κοινότητας.
  • Σκεφτείτε τη δέσμευση του συνεταιρισμού για δίκαιες εργασιακές πρακτικές, ηθική προμήθεια, ποικιλομορφία και ένταξη.
 3. Οικονομικές πτυχές:
  • Αναλύστε την οικονομική βιωσιμότητα, την κερδοφορία και την οικονομική βιωσιμότητα του συνεταιρισμού.
  • Αξιολογήστε τη συνεισφορά του συνεταιρισμού στις τοπικές οικονομίες, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κατανομή του εισοδήματος.
  • Αξιολογήστε την ικανότητα του συνεταιρισμού να προσαρμοστεί στη δυναμική της αγοράς, τους οικονομικούς κραδασμούς και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
 4. Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ θεμάτων:
  • Αναγνωρίστε τη διασύνδεση μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών. Για παράδειγμα, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική ευημερία και την οικονομική σταθερότητα.
  • Προσδιορίστε πιθανές συνέργειες ή συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών στόχων βιωσιμότητας και δώστε προτεραιότητα σε ενέργειες που προωθούν θετικές αλληλεπιδράσεις.
  • Σκεφτείτε πώς η ψηφιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να επιτρέψουν ή να εμποδίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συμμετοχή.
 5. Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:
  • Ευθυγραμμίστε τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού με τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι παρέχουν ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.
  • Προσδιορίστε συγκεκριμένους ΣΒΑ που σχετίζονται με την αποστολή του συνεταιρισμού και αξιολογήστε τη συμβολή στην επίτευξή τους.
  • Παρακολούθηση της προόδου και αναφορά για την απόδοση του συνεταιρισμού σε σχέση με τους επιλεγμένους ΣΒΑ.
 6. Συμμετοχή και εμπλοκή των ενδιαφερομένων:
  • Συνεργαστείτε με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους για να κατανοήσετε τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες τους.
  • Προώθηση συμμετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων για να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές προοπτικές.
  • Συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση πρωτοβουλιών, προωθώντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
 7. Αξιολόγηση επιπτώσεων:
  • Αναπτύξτε κατάλληλους δείκτες και μετρήσεις για τη μέτρηση του αντίκτυπου του συνεταιρισμού σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις.
  • Να αξιολογεί και να παρακολουθεί τακτικά την απόδοση του συνεταιρισμού με βάση τους καθορισμένους δείκτες.
  • Χρησιμοποιήστε τα ευρήματα για να ενημερώσετε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να βελτιώσετε την απόδοση και να επικοινωνήσετε τον αντίκτυπο στους ενδιαφερόμενους.

Συνοψίζοντας, η κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τους ΣΒΑ, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την αξιολόγηση επιπτώσεων. Αξιολογώντας τον πιθανό αντίκτυπο των αποφάσεων που λαμβάνονται, ο συνεταιρισμός μπορεί να εργαστεί προς τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων σε διάφορες πτυχές της βιωσιμότητας.