Η ΚοινΣΕπ Life Events ανέλαβε την δημιουργία εταιρικού βίντεο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τις ανάγκες προβολής της


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία «LIFE EVENTS ΚΟΙΝΣΕΠ», για τη δηµιουργία εταιρικού βίντεο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τις ανάγκες προβολής της εταιρίας µας στο εξωτερικό µε θέµα τα υφιστάµενα και τα υπό κατασκευή δίκτυα Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Τραµ στην Αθήνα, καθώς και τις µελλοντικές επεκτάσεις.

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το υπ’ αριθµ. DSA-18/0070/27.02.18 Υπηρεσιακό Σηµείωµα
2. Την υπ’ αριθµ. MR-1000016384/20.02.18 εγκεκριµένη αίτηση προµήθειας
3. Την προσφορά της «LIFE EVENTS ΚΟΙΝΣΕΠ» µε ηµερ. 20/02/2018, και µε αριθµό πρωτ.: ΑΜ-577584/20.02.2018
4. Την απόφαση ∆.Σ. 1392(α)/06.12.16 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αποφασίζει  (link)

Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «LIFE EVENTS ΚΟΙΝΣΕΠ» (µε ΑΦΜ: 997064805), για τη δηµιουργία δύο εταιρικών βίντεο, χρονικής διάρκειας 3 και 8 λεπτών, µε θέµα τα υφιστάµενα και τα υπό κατασκευή δίκτυα Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Τραµ στην Αθήνα, καθώς και τις µελλοντικές επεκτάσεις. Το συνολικό τίµηµα και για τα δύο βίντεο στην Αγγλική γλώσσα, ανέρχεται σε 14.500,00€ πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τη συνηµµένη (3) προσφορά.

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος