Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δημιουργεί μηχανισμό στήριξης ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Τις βάσεις για τη δημιουργία και λειτουργία, σε κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) επιδιώκει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα εξετάσει τη συμμετοχή της στο έργο «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Επ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας».

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με την έννοια της «Κοινωνικής Οικονομίας» και είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Η Κοιν.Σ.Επ. είναι ένας νέος φορέας, ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Κοιν.Σ.Επ.

Στόχος της Περιφέρειας, όπως αναλύει η αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου, είναι να υλοποιηθεί από την «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συμμαχία Κοινωνικής Οικονομίας στην Πελοπόννησο» για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων. Στην ουσία, να δημιουργηθεί ένας υποστηρικτικός μηχανισμός από την Περιφέρεια.

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για ομάδες πληθυσμού που έως σήμερα ήταν είτε ανενεργές είτε αντιμετώπιζαν σημαντικά εμπόδια στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας (λ.χ. μακροχρόνια άνεργοι νέοι, γυναίκες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, ΑμεΑ, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών κ.λπ.). Επίσης, δίνουν τη δυνατότητα στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες να δραστηριοποιηθούν σε καινούργιους τομείς προτεραιότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ η συμβολή τους στη δραστηριοποίηση της τοπικής κοινωνίας είναι αποφασιστικής σημασίας, αφού λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα κινητοποιούνται πολλαπλοί τοπικοί πόροι, όπως η εθελοντική εργασία, οι δωρεές, κεφάλαια που δεν αποσκοπούν στο κέρδος, παροχές σε είδος κλπ.

Τα κέρδη μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν είναι και εργαζόμενα σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σημειωτέον ότι οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ. οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.

Επίσης, οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Υποστηρικτικός μηχανισμός

«Το έργο Λειτουργίας Περιφερειακού Μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύει στη δημιουργία και λειτουργία ενός μηχανισμού παροχής υπηρεσιών μίας στάσης (one stop shop) για νέους και υφιστάμενους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν, ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας, να παρέχουν υπηρεσίες», σημειώνει η κα Νικολάκου.

Ενδεικτικά, το έργο θα εστιάσει στις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες με κοινωνικό χαρακτήρα:

-Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. στον κλάδο της αγροτικής παραγωγής – τρόφιμα, ο οποίος, σύμφωνα με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας, αναζητά ένα νέο εξωστρεφή βηματισμό με έμφαση στην παραγωγή τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων, ΠΟΠ και ΠΓΕ που αναδεικνύουν το ελληνικό branding, την ταυτότητα και προέλευση του προϊόντος, την ποιότητα και τη διαπίστευση. Αντικείμενο των Κοιν.Σ.Επ. θα μπορούσε να είναι η ανάδειξη, διατήρηση και αξιοποίηση των ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών, ως παράγοντα διαφοροποίησης του αγροτικού προϊόντος και ενίσχυσης της τοπικής ταυτότητας, η οποία είναι σημαντική και για τον τουρισμό. Άλλα ενδεικτικά αντικείμενα είναι η ανάπτυξη superfoods και λειτουργικών τροφίμων, η ανάπτυξη τελικών αγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, η ανάπτυξη φαρμακευτικών υποπροϊόντων και καλλυντικών, η αξιοποίηση υποπροϊόντων για την παραγωγή βιομάζας

-Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. που αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται:

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη διασύνδεση της Δημόσιας Διοίκησης, των Πολιτών και των Επιχειρήσεων που περιλαμβάνει δράσεις ψηφιοποίησης αρχείων και υπηρεσιών Δήμων και λοιπών δημοσίων φορέων, η ανάπτυξη συστημάτων τηλεϊατρικής/τηλεφροντίδας/τηλε-διάγνωσης, η ανάπτυξη νέων/αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για ΑμεΑ κ.ά.

-Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. στον κλάδο του Τουρισμού – Πολιτισμού, με ενδεικτικά αντικείμενα:

*τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας χαρτογράφησης διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος και ηλεκτρονικής πλατφόρμας χαρτογράφησης περιοχών – ενοτήτων βιολογικής καλλιέργειας
*τη δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών για την προώθηση και αξιοποίηση του τουριστικού και αγροτικού προϊόντος
*τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής – πλατφόρμας προώθησης και ενημέρωσης τουριστών σχετικά με τα καταλύματα με υποδομές ουσιαστικής εξυπηρέτησης ΑμεΑ, ηλικιωμένων ατόμων με κινητικές δυσκολίες, ατόμων με προβλήματα υγείας και ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες
*την ανάπτυξη ηλεκτρονικών Υποδομών Τουριστικής Πληροφόρησης τύπου Smart City (διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης, έξυπνες στάσεις με πληροφορίες για την κίνηση, παρακολούθηση εμπορικών τάσεων και συγκριτικών δεικτών τιμών, η αναφορά προβλημάτων κάθε είδους στις τοπικές αρχές κ.λπ.)
*την ψηφιοποίηση του πολιτισμικού υλικού και τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου σε κάθε Π.Ε. της Περιφέρειας.
*την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας με τρόπους που ενισχύουν τον τουρισμό π.χ. μέσω της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού υλικού και της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ (αξιοποίηση δυνατοτήτων tablets και smartphones).

-Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας: Διάδοση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και υπηρεσιών (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών LED, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του Δήμου, προτροπή χρήσης πράσινων υλικών και μεθόδων κατασκευής στα νέα η στα ανακαινιζόμενα κτήρια και σχολεία)

-Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. με ειδικότερα αντικείμενα, όπως:

*τη λειτουργία μετά τη λήξη της πράξης (και για τουλάχιστον 3 έτη) των θερμοκοιτίδων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θα συσταθούν από τον Περιφερειακό Μηχανισμό, εξασφαλίζοντας έτσι και τη βιωσιμότητα του έργου
*την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους, δεδομένου ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα πληθυσμιακής γήρανσης
*την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για την καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων
*την παραχώρηση της λειτουργίας δημοτικών δομών (π.χ. κυνοκομείων, δημοτικών κινηματογράφων, κλπ.)
*την ανακύκλωση υλικών (λ.χ. χρησιμοποιημένα έλαια, χαρτί, οργανικών υλικών, κλπ.) σε συνέργεια με άλλους φορείς λ.χ. Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε., ΟΤΑ, Περιφέρεια.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες

Από την Περιφέρεια θα συσταθεί μία Αναπτυξιακή Σύμπραξη, με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, στην οποία προτείνεται να συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με Συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα συμμετάσχουν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα Επιμελητήρια της Πελοποννήσου, Αναπτυξιακές Εταιρείες της Πελοποννήσου και Κοινωνικοί Φορείς της Πελοποννήσου.

Το έργο θα εστιάσει ενδεικτικά στις ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες με κοινωνικό χαρακτήρα:

-Υποστήριξη σύστασης και λειτουργίας Κοιν.Σ.Επ. (30 που θα συσταθούν από το Μηχανισμό και 15 επιπλέον υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ. στην Περιφέρεια)
-Συμβουλευτική υποστήριξη 390 ωφελουμένων που θα συμμετάσχουν στο έργο (επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας κ.λπ.)
-Δομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού (θερμοκοιτίδα) κ.λπ. –

http://www.tharrosnews.gr